head_banner

Ammar dolandyryş ulgamy (WMS)

Ammar dolandyryş ulgamy (WMS)

gysga düşündiriş:

Ammar dolandyryş ulgamy (WMS), işiň ähli inwentarlaryny görünýän we paýlaýyş merkezinden rackine çenli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýän programma üpjünçiliginiň çözgüdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ammar dolandyryş ulgamy (WMS) näme?

Ammar dolandyryş ulgamy (WMS), işiň ähli inwentarlaryny görünýän we paýlaýyş merkezinden rackine çenli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýän programma üpjünçiliginiň çözgüdi.

 

Ammar Dolandyryş Ulgamy kompaniýalara zähmeti we giňişligi has köp ulanmagy, çeşmeleriň ulanylyşyny we material akymlaryny utgaşdyrmak we optimizirlemek arkaly enjamlara maýa goýumlaryny artdyrmaga mümkinçilik berýär.Hususan-da, WMS ulgamlary paýlanyş, önümçilik, aktiwleri köp talap edýän we hyzmat ediş kärhanalaryny öz içine alýan tutuş global üpjünçilik zynjyrynyň zerurlyklaryny üpjün etmek üçin döredildi.

 

Ammar dolandyryş ulgamy ASRS-de möhüm rol oýnaýar, müşderilere köp awtomatiki funksiýalary bermek arkaly ammaryň içindäki logistikany aňsat gözegçilikde saklaýar.Paletiň çylşyrymly hereketi indi operatorlar tarapyndan amala aşyrylmaýar we WMS SAP-dan iberilen resminamany ýönekeý sargytlara bölýär we operator tarapyndan göterilýän PDA-da görkezilýär.Systemalňyşlyk derejesi ulgamyň nola ýakynlygy sebäpli ýüze çykýar.

Warehouse Management System WMS

Huaruide ammar dolandyryş ulgamynyň peýdasy

Logistikany çeýe edýär.Müşderiniň tizlige bolan islegini kanagatlandyrmak üçin.Huaruide WMS, üýtgeýän bazar şertlerini kanagatlandyrmak üçin üpjünçilik zynjyrynyň amallaryny harçlamak üçin çeýeligi üpjün edýär.Ammary iň ýokary möwsümde çalt saklamak strategiýasyna öwrüp biler, şeýle hem müşderilere beýleki üýtgeşmeler bilen kömek edip biler.Köp saýlawly müşderiler bazardaky bolup geçýän zatlaryň üýtgemegine garşy durmaga taýyn.

 

Ammaryň içindäki hemme zada gözegçilik edýär.Huaruide WMS elmydama nämäniň bardygyny, nireden gelendigini, nirede ýerleşýändigini we nirä barýandygyny bilýär.Her bölekiň hereketi hakyky wagt inwentar monitorynda.

 

ERP bilen üznüksiz birleşdi.Huaruide WMS, müşderiniň ERP-ni API, aralyk tablisa ýa-da izolirlenmedik beýleki görnüşler bilen birleşdirmegi goldaýar.Önümçilikden ahyrky müşderä haryt iberilýänçä has gowy prosesi utgaşdyrmak.

 

Diňe iş prosesi.Amaly optimizirlemek bilen, Huaruide WMS önüm akymyny we maglumatlary aňsatlaşdyrýar.

Huaruide WMS-iň diagrammasy

1627455778(1)

Huaruide WMS-iň interfeýsi

Interface

  • Öňki:
  • Indiki: