head_banner

Stacker Crane

Stacker Crane

gysga düşündiriş:

Stacker kran ASRS-de möhüm saklaýyş we gözleg enjamydyr.Ol maşyn korpusyndan, göteriji platformadan, syýahat mehanizminden we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.3 okly hereket bilen, awtomatlaşdyrylan saklaýyş we gözleg ulgamynyň rack ulgamynyň ugrunda gezýär, her bir çatryk girelgesinden ýük daşaýar we rackiň üstünde belli bir ýere goýulýar ýa-da ýükleri rackden alýar we göterýär her zolagyň girelgesine.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Huaruide Stacker Crane nähili işleýär?

“Huaruide” stacker kran, birleşdirilen ýük ASRS-de, bar bolan binada ýa-da örtükli ammarda bir ýa-da birnäçe dar geçelgäni öz içine alýar.Gurluşy 40 metre ýetip biler.Saklaýyş we gözleg enjamymyz (SRM), ygtybarly, ýokary dykyzlykly we energiýa tygşytly ulgamda bölünen paletlere we beýleki uly ýüklere çalt girişi üpjün edýän WMS tarapyndan görkezilen X okunda we Y okunyň arasynda syýahat edýär. .Adatça ulgamda her bir ýolda bir SRM bar.Itöne has haýal ulgam bolsa, bir SRM 2 ýa-da birnäçe geçelge bölünip bilner.

“Huaruide Stacker Crane” logistikany nädip aňsatlaşdyrýar?

Adaty el bilen ýasalan ammar ammary bilen deňeşdirilende, Huaruide stacker kran ergini çäkli meýdany bolan ammaryň beýikligini giňeltmek arkaly has köp paletlere ýetip biler.Staker kran tizligini düzmek bilen logistika gaty çalt geçer we enjamyň dynç almagy zerur däl.

Käbir aşa daşky gurşaw üçin, mysal üçin -30 ℃ sowuk ammar, stakan kranyny ulanmak, ýylylyga çydamly gapyny açmak üçin az wagt tygşytlap biler we içerde işlemeýänleri ýerine ýetirip biler, şonuň üçin bu operator üçin ygtybarly çözgütdir.

Uzak möhletleýin seredişden, staker kranyny ulanmak az zähmet bilen pul tygşytlamaly, ýöne has täsirli bolmaly.Şeýle hem, ulgam 100% görnükliligi we takyklygy üpjün edýän ammaryň dolandyryş ulgamy (WMS) tarapyndan dolandyrylýar, operatoryň ýalňyşlyklary sebäpli ýitginiň öňüni alýar.WMS inwentar ýerlerini yzarlap bilýär we akylly programma üpjünçilik platformalary bilen doly birleşende ýükleriň hereketine ýolbaşçylyk edýär.

Aýratynlyklary

• strengthokary güýç we berk berklik bilen ykjam gurluş.

• Ygtybarly we durnukly hereketlendiriji we elektrik bölekleri.

• HMI aňsat işlemek, modully gurluş, tor aragatnaşygy, awtomatiki we ýokary netijelilik.

• allykylmak, hemme taraplaýyn goramak, aşa tizlik bilen goramak we saklamak.

• lifterüsti ýol görkeziji demirýoluň bökdençsiz baglanyşygy, lift platforma demir ýoly hökmünde birmeňzeş “T” görnüşli demir ýoly, birmeňzeş arassalamak, ýokary güýç we gönümellik, gowy durnuklylyk we pes ses.

• Netijeli we durnukly işleýän global öňdebaryjy çeňňek tehnologiýasy.

• Kabeliň swinge garşy mehanizmi, owadan görnüşi, sargynyň öňüni almak we howpsuz.

• Içindäki fotoelektrik datçigiň dolandyryş tertibi işlemegi ygtybarly edýär.

• Işledilende has kepillendirmek üçin ömrüň 100,000 gezek synag edildi.

• Huaruide awtomatiki CNC maşyn merkezi tarapyndan öndürilýändigi sebäpli has ygtybarly.

Peýdalary

• Tygşytly işe girizmek, daşamak we gurnamak

• Üýtgeşik paýlaşylan komponentler düşünjesi sebäpli ätiýaçlyk şaýlarynyň sanawyny azaltmak

• Mastalar göni saýtda 12 metre çenli bölümlere ýygnalýar

• Önümleriň giriş we çykyş amallaryny awtomatlaşdyrmak.

• Sanawy dolandyrýar we täzeleýär.

• El bilen dolandyryş ýalňyşlyklaryny ýok edýär.

• Bu ulgamlar doňan temperatura -30 ° C, aşa çyglylyk ýa-da adaty iş tizligini ýokarlandyrmak mümkinçiligini goşmak bilen ýörite iş şertlerine uýgunlaşdyrylyp bilner.

Parametr

• Iň ýokary beýiklik: 45m

• Iň ýokary agram 3 tonna

• Dik tizlikler: 2m / s çenli

• Önüm aralygy: ýeke we goşa mast

• Iň pes iş temperaturasy: -30 ° C.

• Işleýiş tizligi: 3m / s çenli

• Giriş: 20 - 45 goşa aýlaw / sag

Goýmalar

• paýlaýyş merkezleri

• Önümçilik ammary

• Bufer saklamak

• Sowadylan ýa-da doňdurylan ammar (-28 ° C)

• Iýmit we içgi pudagynda poslamaýan polatdan ýasalan önümler (ýagny et senagaty)

Galereýa

Hengshun Single Deep ASRS Project
Guangzhou Iris ASRS Stacker crane Project
U-turning Stacker crane for Meishan Iron ASRS project

  • Öňki:
  • Indiki: