head_banner

Enokary dykyzlykly ene-çaga gatnaw ammary

Huaruide ýokary dykyzlykly ene-çagany saklamak çözgüdi nähili işleýär?

Söwda esasly ASRS diýlip atlandyrylýan ene-çaga gatnaw ulgamy, ammarlarda giňden kabul edilmegi we buýruk ýerine ýetiriş amallary sebäpli soňky birnäçe ýyldan birneme başdan geçirýär.Bu tehnologiýa, ammarlaryň kuwwatlylygy inedördül metrde ulanýan ýerlerinden has öňki kub futdan has köp peýdalanýar.Has ýokary öndürijilik we netijelilik almak üçin ammarlaryň içinde ulanylýan giňişligi optimizirlemek üçin döredildi.Bu ulgam takyk ýygnamak we doldurmak prosesi üçin awtomatlaşdyrylan enjamlary programma üpjünçiligi bilen birleşdirýär.Bu ammaryň elde saklaýyş ulgamlary bilen deňeşdirilende ammaryň öndürijiligini we takyklygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda inwentar derejesiniň peselmegine we material işlemegiň oňaýsyzlyklaryna sebäp bolýar.

 

Bu ulgam doly çuňňur palet saklamak üçin doly awtomatlaşdyrylan we deň derejede köpugurly saklamak we gözlemek mehanizmidir.Awtobus zolagy bilen işleýän “Ene” gatnawyndan, raketka ulgamyndaky palet ammaryna perpendikulýar ýolda işleýär.Onda saklamak we gözlemek funksiýasyny ýerine ýetirýän çaga diýlip atlandyrylýan paletli gatnaw bar.Bu ulgam ýükleri bellenilen ýerine ýetirýän dik liftler bilen birleşdirildi.Dik dikligine bellenen ýerine ýetensoň, ene gatnawy çaga bilen birlikde şol ýere ýetýär.Çaga ýüküni alýar we indiki barmaly ýerine ýetmek üçin ýene ýolda hereket etmek üçin “Ene” gatnawynyň içine girýär.Loadükleri gözlemek hem şol bir prosesde bolýar.

Ene-çaganyň gatnaw ammary çözgüdi

• Şutl görnüşi Saklaýyş rafy

• Konweýer çyzyklary

• Ene gatnawy

• Çaga gatnawy

• Palet Lift

• Gatlak geçirmek (islege görä)

• Her gatlak üçin bufer konweýer (islege görä)

• Dolandyryş ulgamy

• Çykýan / çykýan wokzal

Huaruide ene-çaga gatnaw saklaýyş çözgüdi üçin spesifikasiýa

• Iň ýokary agram kuwwaty: 1,5 tonna

• Iň ýokary beýikligi: 30m

• Ene gatnaw tizligi: 0-160m / min

• Çaga gatnawynyň tizligi: 0-60m / min

• Palet göteriş tizligi: 0-90m / min

• Konweýer çyzygynyň tizligi: 0-12m / min

• Paletiň ululygy: 800-2000mm * 800-2000mm

Ene-çaga gatnawlaryny saklamagyň çözgüdi

• ensokary dykyzlykly ammar, saklanylýan ýeriň ulanylyşy 95% -e ýetýär

• Iş netijeliligini ýokarlandyrmak

• Has gowy inwentar dolandyryş

• Çeýeligi we modullygy

• speedokary tizlikli durnukly saklamak / gözlemek amaly

• Könelişen we zeper ýeten paletleriň mukdaryny azaltmak

• Işlemegi we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak

• Forklift amallary bilen baglanyşykly işgärleriň howpsuzlyk töwekgelçiligini azaldyň

Ysraýylda “Baladi doňdurylan awtomatlaşdyrylan ammar we seçip alyş ulgamy”: 14509 Palet -30 old Sowuk ammar

Baladi et, balyk, gök önümler we beýleki doňdurylan önümleri öndüriji, import ediji, paýlaýjy we satyjy.Kompaniýa, Ysraýylyň Kiriat Malakhi, Timurim senagat parkynda täze meýdançada täze logistika merkezini gurýar.

 

Baladiniň täze logistika merkezi (mugt we birikdirilen), saklamak, sargyt ýygnamak, paýlamak we önümçilik, kompaniýanyň baş edarasy we ş.m. ýaly işler üçin niýetlenendir, logistika merkezinde daşaýjy we gatnawlara esaslanýan awtomatlaşdyrylan ulgamy ornaşdyrmak kararyna gelindi. doňdurylan paletler üçin, doňdurylan katonlar üçin sargyt ýygnamak ulgamyny goşmak bilen.

Dört gatly amaly binalar

cn (7)
cn (4)
cn (6)
cn (5)

Bina, her derejedäki doňdurylan paletler beýik aýlag ammaryna (HBW) birleşýän 4 binadan ybaratdyr.1-de birikmekstderwezeleri kabul etmek we paýlamak üçin pol;2-de birikmeknderkin duran kartonlar ammaryna we saýlama meýdançasyna pol;3-de birikmekrd& 4thönümçilik meýdançasyna pol

 

Bu taslama aşakdaky awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň dizaýnyny, in engineeringenerçiligini, integrasiýasyny, gurnamagyny we işe girizilmegini öz içine alýar:

• Awtomatlaşdyrylan doňdurylan (-20 ℃) ​​paletleri saklamak we gözlemek ulgamy, ähli gatlar üçin erkin beýik ammarda gatnaw tehnologiýasyna esaslanýar (mundan beýläk: HBW).

• 2-de paletler üçin ulgam saýlamakndpol - saýlamak (+ 4 ℃).

• Erkin durýan HBW-de miniload tehnologiýasy esasynda awtomatlaşdyrylan doňdurylan (-20 ℃) ​​kartonlary saklamak we gözlemek (mundan beýläk: ASRS).

• 2-de kartonlar üçin ulgam saýlamakndpol ýygnamak (+ 4 ℃).

• 2-de awtomatiki usulda dolandyrylýan ulag ulgamy (mundan beýläk: AGV)ndboş palet we sargyt paletlerini geçirmek üçin pol ýygnamak ulgamy.

• Awtomatlaşdyrylan ulgamyň (WCS + MFC) işlemegi we integrasiýasy üçin dolandyryş ulgamy.

Bu teklibe girizilen ähli ulgamlar we kiçi ulgamlar, her bir zonanyň temperaturasynda işlemek üçin + 4 ℃ / -20 required bu taslamada görkezilen ulgamlar bilen baglanyşykly ähli kömekçi enjamlary goşmak bilen goşular.

Müşderi üçin artykmaçlyklar

Olaryň zerurlyklaryna laýyk gelýän logistik merkeziň gurluşygy, saklaýyş ulgamynda iň täze tehnologiýany ulanmak, ähli amallary awtomatlaşdyrmak we WMS dolandyryş programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek Haýat Kimýa öndürijiligi ýokarlandyrmak we gowulaşdyrmak maksatlaryna ýetmäge mümkinçilik berdi. Iň pes netijelilik bilen iň ýokary netijelilik bilen müşderi hyzmaty.

 

Aşakda derrew başdan geçirilýän käbir artykmaçlyklar bar

 

• goodshli haryt amallary üçin zerur wagtyň azalmagy.

• Saklanylýan we daşardaky harytlaryň sanynyň köpelmegi.

• Üznüksiz işlemek: Giriş we iberiş ulgamy günde 24 sagat, hepdede ýedi gün işleýär we iň ýokary döwürde ortaça 400 sany palet we 450 çykýan palet / sagat işlemäge ukyply. 6500 sany palet girýär we her gün 7000 palet çykýar.

• Dolandyryş WMS-iň kömegi bilen harytlaryň toplumlaýyn alynmagy, taýýarlanylmagy we iberilmegi.

Galereýa

Project Cases (3)
/project_catalog/food-and-beverage/
Jinxi pharmaceutical high-density mother-child shuttle project
Jixi shuttle mover high-density storage solution
Fram modern solution
IMG_1673
IMG_3357
Mother-child shuttle ASRS

Baladi ýokary dykyzlykly ammar Ene-çaga gatnawy, Ysraýyl

Saklamak mümkinçiligi 14509pp
Boý 28.5m
Görnüşi Aloneeke-täk ýokary dykyzlykly çözgüt
Paletiň ululygy 1200 * 1000
Ene-çaga gatnawy Qty. 38
Geçiriş 850 palet / sagat

Iş wagty: Iýun-05-2021