head_banner

Clad-Rack ASRS çözgüdi

“Clad-Rack” ammary näme?

Örtükli ammar islendik ammar ulgamyndan emele gelip biler, sebäbi olaryň esasy aýratynlygy binanyň gurluşynyň bir bölegini emele getirmekdir.

Bu ulgamda rack diňe bir saklanylýan harytlaryň ýüküni däl, eýsem binanyň konwertiniň ýüküni, şeýle hem ýel ýa-da gar ýaly daşarky güýçleri hem goldaýar.

 

Örtülen ammarlaryň ammaryň optimal ulanylmagy düşünjesini görkezmeginiň sebäbi şu: gurluşyk işinde ilki bilen rack ýygnalýar, soňra ammar gutarýança binanyň konweri gurulýar.

 

Örtükli binalaryň köpüsi, esasanam köp görnüşli bolsa, harytlary dolandyrmak üçin awtomatlaşdyrylan ulgamlar we robot enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Örtükli binalaryň iň beýikligi ýerli ülňüler we stakan kranlaryň ýa-da wilka göteriji awtoulaglaryň beýikligi bilen çäklenýär.Diýmek, 40 metrden gowrak beýiklikdäki ammarlar gurlup bilner.

Örtükli ammaryň peýdalary

Theeriň doly ulanylmagy

Ammar raflar bilen bir wagtda dizaýn edilendir we paýlanyşyna täsir edýän aralyk sütünler bolmazdan diňe zerur ýer tutýar.

• Gurluşygyň iň ýokary beýikligi

Islendik beýiklige gurup bilersiňiz, bu diňe ýerli düzgünlere ýa-da 45 metr beýiklikden geçip bilýän (adaty gurluşykda çylşyrymly we gymmat boljak) ulanylýan iş usullaryna baglydyr.

• Has ýönekeý gurluşyk

Structurehli gurluş binýadyň üstünde güýçleriň birmeňzeş paýlanmagyny gazanmak üçin laýyk galyňlykdaky beton plita bilen ýygnalýar;ýükleriň ýokary konsentrasiýasy ýok.

• Tamamlamak üçin az wagt

Plita gurlansoň, tutuş gurluş we örtük kem-kemden gurulýar.

• Çykdajylary tygşytlamak

Düzgün bolşy ýaly, örtükli ammaryň bahasy has adaty raflardan az.Gurluşygyň beýikligi näçe köp bolsa, şkaf ulgamy şonça-da girdejili.

• Iň az gurluşyk işleri

Diňe ýeriň üstünde plitanyň gurluşygyny we käbir ýagdaýlarda beýikligi bir metrden iki metre çenli suw geçirmeýän diwar talap edýär.Bu ýagdaýda, adaty kabul etmek we ibermek üçin amal meýdançasyny giňeltmeli

Bina gurlup bilner, ýöne ammaryň umumy beýikligine ýetmän ýeterlik beýiklikde.

• Aňsatlyk bilen aýrylyp bilner

Öň gurnalan ýa-da boltly standart rack elementlerinden emele gelen gurluş bolmak bilen, aňsatlyk bilen aýrylyp, dikeldilen komponentleriň köp göterimi bolýar.

Örtük gurluşy

• üçek trubkasy

• Gapdal diwar gurluşy

• Diwaryň ahyrky gurluşy

• Diwar, üçek listi we esbaplar

• Meýdanyň gurluşygy

“Huaruide Clad-Rack Type Unit Load AS / RS” üçin spesifikasiýa

• Iň ýokary agramy: 3 tonna

• Kran beýikligi: 5-45m

• Gorizontal tizlik: 0-160m / min

• Dik tizlik: 0-90m / min

• Konweýer çyzygynyň tizligi: 0-12m / min

• Paletiň ululygy: 800-2000mm * 800-2000mm

“Huaruide Clad-Rack Type” ene-çaga gatnaw ammary

• Iň ýokary agram kuwwaty: 1,5 tonna

• Iň ýokary beýikligi: 30m

• Ene gatnaw tizligi: 0-160m / min

• Çaga gatnawynyň tizligi: 0-60m / s

• Palet göteriş tizligi: 0-90m / min

• Konweýer çyzygynyň tizligi: 0-12m / min

• Paletiň ululygy: 800-2000mm * 800-2000mm

“Alibaba Clad-Rack Type United Load ASRS”: 100,000 paletli Aziýanyň iň uly ammary

Alibaba Group Holding Limited, Alibaba Group we Alibaba.com ady bilen hem tanalýar, elektron söwda, bölek satuw, internet we tehnologiýa boýunça ýöriteleşen Hytaýyň köpmilletli tehnologiýa kompaniýasydyr.1999-njy ýylyň 28-nji iýunynda Zhejiang şäheriniň Hangzhou şäherinde döredilen bu kompaniýa, web portallary arkaly sarp edijä sarp edijini (C2C), täjirçilikden (B2C) we täjirçilikden (B2B) satuw hyzmatlaryny hödürleýär. töleg hyzmatlary, söwda gözleg motorlary we bulut hasaplaýyş hyzmatlary.Dünýädäki köp sanly işewürlik pudagynda dürli kompaniýalaryň bukjasyna eýeçilik edýär we işleýär.

 

Sargyt daglary bilen iş salyşmak üçin, aýak yzyndaky iň uly saklaýyş ukybyny talap edýär.Positionagdaýy sebäpli taýfun we ýygy-ýygydan güýçli ýagyş howpy abanýan Ningbo şäherindäki deňziň golaýynda ýerleşýär.Adaty polat gurluş binasy, 30 metrden ýokary bolan aşa howa şertlerinde ejir çekmek kyn.Örtükli gurluş, ýeke-täk çözgüt bolýar.

 

Elektron telekeçilik kompaniýasynyň çözgüdi bolany üçin, köp sanly SKU bilen iş salyşmak üçin, iň oňat saýlama kran.Şonuň üçin müşderiler bilen köp aýlawly söhbetdeşlikden soň.Clad-rack görnüşi birleşdirilen ýük ASRS bu taslama üçin iň soňky çözgüt hökmünde kesgitlenýär.

Aziýada iň uly ammar kuwwaty

“Alibaba Ningbo Clad-Rack” ammarynda ammar 34 m beýiklikdäki (binanyň beýikligi 38m) 10000-den gowrak paletli ýere, binanyň beýikligi 38 m, saklanýan ýer üçin 102 hatara ýetýär.Doly ammar ulanylanda 70,000 tonna baha berýär.

Rack gurluşynyň howpsuzlygy synagy: “Element elementiniň derňewi”

Rack hasaplamasy iň ösen çäkli element derňew programma üpjünçiligi tarapyndan amala aşyrylýar.Fireangy izolýasiýa zonalaşdyrmagyň talaplaryna laýyklykda gyzgyn polat çarçuwanyň modeli döredildi we ammar gurluşynyň ýangyn ýa-da beýleki hadysalar sebäpli sowuk çarçuwaly ramka goldaw roluny ýitirenden soň umumy çökmek hadysasynyň öňüni alyp bolar.

 

Mümkinçilik çäkleriniň ýagdaýynyň dizaýn düşünjesine esaslanyp, diňe şunuň ýaly iş ýagdaýynda ölen ýüküň, gar ýüküniň, ýel ýüküniň we seýsmiki hereketleriň utgaşmasy göz öňünde tutulýar.

图片1
图片2
图片3
图片5

Rack gurluşy üçin ahyrky element derňewi

Sazlamalar

Bina 2 gatdan ybarat, 1-nji gatdan girýän we çykýan palet, 2-nji gatda seçip alyş işleri geçiriler.

Bu taslama aşakdaky örtükli awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň dizaýnyny, in engineeringenerçiligini, integrasiýasyny, gurnamagyny we işe girizilmegini öz içine alýar:

• 38 metr beýiklikdäki rack

• Örtük diwar kagyzy, gapdal we ahyrky diwar, üçek we beýleki esbaplary öz içine alýar.

• ASRS kranly 28 sany toplum

• Palet almak we goýmak üçin 2 aýlawda gezelenç ulgamy bilen 40 sany RGV toplumy.

• Awtomatlaşdyrylan ulgamyň işlemegi we integrasiýasy üçin dolandyryş ulgamy (WMS, WCS, RF System).

cr (1)

1stpol (ýer) - çykyş we giriş

cr (2)

2ndpol - saýlamak

Alibaba topary üçin artykmaçlyklar

• spaceokary ýer ulanylyşy

Içinde sütün ýoklugy sebäpli, boş ýer ulanylyşy ýeke-täk ammardan 25% ýokarydyr.

• Iň ýokary beýiklik

38 metr beýiklik adaty polatdan ýasalan binadan has ýokary, adatça 24 metr töweregi.

• Güýçli gurluş

Sahypa deňziň golaýynda, şonuň üçin taýfun ýygy-ýygydan bolup, binanyň ýokary güýjüni talap edýär.Bu taslamada, her bir dik adam örtükli ammara goldaw berýär, binanyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýele garşy trusslar hem bar.

• Bahasy täsirli

Ilki bilen polat gurluşy gurmak we ASRS meýilnamasyny gurmak bilen deňeşdirilende 30% -den gowrak çykdajy tygşytlandy.

• workingokary iş netijeliligi

Sagatda 1400 palet, her gün 14,000 palet bilen iş salyşyp biler.

• Akylly dolandyryş

Has köp mukdarda paletiň uly / basyşy astynda, WMS dogry amalda 100% takyklyk berip biler.Mundan başga-da, WMS-iň ulanylmagy bilen önümiň her bir ýagdaýyny yzarlap bolýar

Galereýa

Alibaba project Clad-rack warehouse
mother-child shuttle clad-rack  project
Chile high-density cold storage solution
Chile Cold storage warehouse
Kumho tire clad-rack ASRS
3
hg (2)
hg (1)

Alibaba Clad-Rack Type United Load ASRS, Ningbo şäheri

Saklamak mümkinçiligi 100,000pp
Boý 38m
Görnüşi Clad-Rack ASRS
Paletiň ululygy 1200 * 1000
Stacker Crane Qty. 28
Geçiriş 1400 palet / sagat

Iş wagty: Iýun-05-2021