head_banner

Bölüm ýük ASRS

Huaruide Unit Load AS / RS nähili işleýär?

Gurluş ýük ASRS-i staker kran bilen dolandyrýar, staker kran demir ýolda yza we öňe gidip bilýär we ýüklenen palet enjamy dikligine gezmäge mümkinçilik berýär, palet goýmak ýa-da almak üçin tekjä hem baryp biler.Paletler, adatça, konweýerler arkaly ASRS-a ýük göteriji enjamyň paleti tutjak nokadyna eltilýär.

 

AS / RS birlik ýüküni saklamak we gözlemek häsiýetleri WMS (ammar dolandyryş ulgamy) tarapyndan dolandyrylýar.Sargytlar kompýuterler tarapyndan iberilýär we her girýän / çykýan stansiýa meselelerini bölýär we LED-de wizual görnüşde görkezilýär.Her bir operator enjamy RF eli, bölünen sargytlary alar we görkezmelere laýyklykda stansiýadan goýmaly ýa-da almaly.Mugt enjamlar WMS bilen interfeýsli WCS (Ammar Dolandyryş Ulgamy) tarapyndan dolandyrylar.

 

Giriş häsiýeti üçin, forklift operatory dogry giriş stansiýasynda konweýerde palet goýýar we duýduryş ýok bolsa, paletden geçiş profilini barlamaga garaşyň, indiki paleti edip biler.Duýduryş ýüze çyksa, palet yzyna iberiler we tertibi täzeden tertipleşdirmeli we profili täzeden geçirmeli.Palet saklanmaga garaşýan stakan kran geçelgesiniň gapdalyndaky bufer konweýerine eltiler, palet berkidilenden soň, ýükleýji enjam degişli hatar beýikligine ýa-da peselmegine görä, kran kran dogry zolaga geçer.Dogry zolakda we hatar beýiklikde bir gezek ýük göteriji enjam uzalýar we saklamak üçin paletany rafyň içine taşlaýar.Özüňi alyp baryş gutaransoň, maglumatlar WMS-e iberiler we interfeýs arkaly müşderiniň ERP ulgamyna täzelener.Çykyş häsiýeti girişiň tersidir.

Awtomatiki saklamak we gözlemek ulgamy (ASRS) ybaratdyr

• Saklamak üçin gap

• Konweýer çyzyklary

• Stacker kran

• Dolandyryş ulgamy

“Huaruide Unit Load AS / RS” üçin spesifikasiýa

• Iň ýokary agramy: 3 tonna.

• Kran beýikligi: 5-45m

• Gorizontal tizlik: 0-160m / min

• Dik tizlik: 0-90m / min

• Konweýer çyzygynyň tizligi: 0-12m / min

• Paletiň ululygy: 800-2000mm * 800-2000mm

ASRS-iň peýdalary

• Kiçijik aýak yzy poluň boşlugyny boşadýar

• Öwreniş takyklygy we gözegçilik

• speedokary tizlikli durnukly saklamak / gözlemek amaly

• Highokary girdejiler öndürijiligiňizi ýokarlandyrýar

• Könelişen we zeper ýeten paletleriň mukdaryny azaltmak

• Işlemegi we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak

• Forklift amallary bilen baglanyşykly işgärleriň howpsuzlyk töwekgelçiligini azaldyň

 

Jiangsu Hengshun Sirke United Load ASRS: 2800 inedördül metrde takmynan 10,000 palet

“Jiangsu Hengshun Sirke Industry Co., Ltd.” sirke, konserwirlenen gök önümler, soýa sousy we beýleki tagam önümlerini öndürýär we satýar.Önümi her bir hytaý maşgalasy üçin iň meşhur tagam, şonuň üçin müňlerçe önüm zawoddan çykýar, logistika basyşyna sezewar bolup, adaty talaplary kanagatlandyryp bilmeýär, täze döredilen ýokary logistika merkezi gözlemek, saklamak, sargyt ýygnamak, paýlamak we önümçilik, kompaniýanyň baş edarasy we ş.m. ýaly meýilnamalar bardy.

Throughokary geçirijilik we ýokary saklaýyş ukyby

Huaruide, 1200 * 1000m palet esasynda beýikligi 1500mm bolan 4 gatly guty ýüklenen bu awtomatiki saklaýyş we gözleg ulgamyny gurdy.Bu çözgüt çäklendirilen giňişlikde köp sanly önümi ýerleşdirýär we üstesine-de, geçişiň ýokary tizligini üpjün edýär.

 

Boýy 24 metre ýetýän desga, iki gapdalynda ýeke-täk çuňlukly bäş sany geçelgäni öz içine alýar.2800 m aýak yzy meýdanynda 9,600 palet saklaýyş ukyby bar2.Çuňňur MIAZ teleskopik wilkany öz içine alýan goşa mast birligi ýükleýji kran, paleti durnukly we çalt goýýar.Şeýlelik bilen, harytlaryň akymy çüýşe çyzyklarynyň geçirijiligini kanagatlandyryp biler we sagatda 240 palet (120 gelýän we 120 çykýan) saklanyp we alynyp bilner.

Awtomatiki gaplamak we paletizasiýa

Bu gurnamanyň esasy işi saklamak we gözlemekdir.Her gün takmynan 40 000 000 önüm öndürilýär we Hytaýyň köp bazaryna iberilýär.Elbetde, el bilen gaplamaga we palletizasiýa bil baglamak, ulgamyň haýal we tygşytly işlemezligi üçin köp zähmet talap edýär.

 

Desgany rahat dolandyrmak üçin awtomatiki gaplamak we palletizasiýa ulgamy munuň üçin iň amatlydyr, sebäbi ýokary / çykýan talaplara ýokary tizlige laýyk gelýär.Bu gurnamada iki sany saýlama çyzyk bar, bu ýerde Krones çüýşeli çyzyklar bilen gönüden-göni baglanyşykly, taýýar çüýşeler çüýşäniň çyzygyndan geçen badyna, 12-si karton bilen bölünýär we gapagyň içine ýapylýar, soňra bellik stansiýasyndan geçýär, şondan soň kazyýet işi açylar. robot goltugyna paletiň üstünde durmak, 12 gatlak bir gatlak, jemi 48 halat palet.Edüklenen palet örtük maşynlaryna gidýär we boş palet ýygnanýan ýere girýär, boş paletler WMS tarapyndan düzülen palet dispenserlerinden gelýär.

Sazlama

Bina 2 gatdan ybarat, guýulýan liniýa we ASRS konweýerler bilen birikdirilen.

Bu taslama aşakdaky awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň dizaýnyny, in engineeringenerçiligini, integrasiýasyny, gurnamagyny we işe girizilmegini öz içine alýar:

• 24.5m özbaşdak beýik aýlag ammaryna esaslanýan awtomatiki saklamak we gözlemek ulgamy.

• 2-de Krones çüýşe çyzyklary bilen birleşdirilenndpol

• 1-de girýän we çykýan konweýer çyzyklaryndan 2 gatlakstpol we 2ndpol

• 2-de awtomatiki gaplamak üçin robot goly bilen birleşdirilenndpol

• Awtomatlaşdyrylan ulgamyň işlemegi we integrasiýasy üçin dolandyryş ulgamy (WMS, WCS, RF System).

asrs (2)

1stpol (ýer) - çykýan we boş palet girýän

asrs (1)

2ndpol - önümçilik we giriş

Müşderi üçin artykmaçlyklar

Olaryň zerurlyklaryna laýyk gelýän logistik merkeziň gurluşygy, saklaýyş ulgamynda iň täze tehnologiýany ulanmak, ähli amallary awtomatlaşdyrmak we dolandyryş programma üpjünçiligini WMS-iň durmuşa geçirilmegi öndürijiligi ýokarlandyrmak we müşderi hyzmatyny gowulandyrmak maksatlaryna ýetmäge mümkinçilik berdi. iň pes çykdajy bilen iň ýokary netijelilik bilen.

 

Aşakda derrew başdan geçirilýän käbir artykmaçlyklar bar:

 

• goodshli haryt amallary üçin zerur wagtyň azalmagy.

• Saklanylýan we daşardaky harytlaryň sanynyň köpelmegi.

• Üznüksiz iş: Giriş we iberiş ulgamy günde 24 sagat, hepdede ýedi gün işleýär we iň ýokary döwürde 120 gelýän palet / sagada, 120 çykýan palet / sagatda işlemäge ukyply.

• Dolandyryş WMS-iň kömegi bilen harytlaryň toplumlaýyn alynmagy, taýýarlanylmagy we iberilmegi.

Galereýa

Hengshun Single Deep ASRS Project
inbound
automted packing
Conveyor lines for 2nd floor
Meishan Iron ASRS
Stacker crane in Meishan Iron
Aice ASRS Stacker Crane
Guangzhou Iris ASRS Stacker crane Project

Iş wagty: Iýun-05-2021