head_banner

Demir ýol ulaglary

Demir ýol ulaglary

gysga düşündiriş:

Demir ýol ulagy (RGV), şeýle hem “Sorting Transfer Vehicle” (STV) ýa-da “Shuttle Loop System” (SLS) diýlip atlandyrylýan çylşyrymly awtomatlaşdyrylan ýük göteriji ulgamdyr.Ulgam, köp alma we düşüriş stansiýalaryny gurup, önümçilik, saklamak we ýygnamak prosesi netijeli we takyk ýerine ýetirilip bilinýän, alýumin demir ýol ulgamynda hereket edýän öz-özi hereket edýän, öz-özüni dolandyrýan ulaglardan ybaratdy.

Gutujyklarda / gaplarda ýa-da paletlerde bolsun, agramy 30 kg-dan 3 tonna çenli dürli ululykdaky birlik ýükleri herekete getirmek üçin ulanylyp bilner.Onuň alýumin relsleri aýlaw görnüşinde ýa-da göni çyzykda bolup biler.Geçiriş mehanizmi rolikli ýa-da zynjyrly bolup biler.

Ulag bilen ulag aragatnaşygy arkaly, ulaglar biri-birinden iň amatly aralygy saklaýarlar, çaknyşyklaryň we iň ýokary giriş we çykmagyň öňüni alýar.

Huaruide-den bu RGV ulgamy, ýokary geçiş tizligini gazanmak bilen bir hatarda dürli birlik ýükleriniň köpüsini daşamak üçin ýokary dinamiki ulgamdyr.Hususan-da, ýanaşyk ammaryň interfeýsleri we materiallary gaýtadan işleýän enjamlar möhüm rol oýnaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Gollanma relsleri birinji gatda goýlansoň, pola zeper ýetirmek hökman däl.

• RGV aýlawynyň içki demir ýol öwrüm radiusy 1,2 m-den az.

• Birnäçe RGV şol bir tegelek relsde hereket edip biler.

• Üýtgeşik RGV aýlaw patent tehnologiýasy, RGV-ni ýokary tizlikde göni hereket etmegi we burçlary pes tizlikde ýokary dymmak bilen öwrüp biler.

• speedokary tizlikli we durnukly işlemegi we ýokary geçirijiligi amala aşyrmak üçin ýapyk görnüşli wektorly sürüjilik tehnologiýasyny kabul ediň.

• Awtobus tehnologiýasyny we PLC dolandyryş tehnologiýasyny kabul ediň.

Peýdalary

• Her ulagyň öz dolandyryş ulgamy we logistika maglumatlary bar.

• Demirýol dolandyryşy çeýe bolup, prosesi sazlamaga uýgunlaşyp, material akymynyň wagtyny we bahasyny azaldyp biler.

• machineeke maşyn ýalňyşlygy üçin güýçli artykmaçlyk.

• loadük enjamynyň islege görä dürli funksiýalaryny birleşdirip, ýuwaşlyk bilen işleýär.

• Modul gurluşy önümçiligiň ýerleşişiniň üýtgemegine uýgunlaşýar we geljekde giňeltmek we giňeltmek zerurlyklaryny çeýe kanagatlandyryp biler.

• Kesgitlenen ýer, amatly gurnama we sazlamak, howada polat gurluşyny gurmagyň zerurlygy ýok, ýörite göterijilik talaplary, pes ýer talaplary, şol bir wagtyň özünde serişdeleri we çykdajylary tygşytlap bilmeýär, işe girizmegiň we tehniki hyzmatyň çykdajylaryny we wagtyny hem azaldýar.

• Dar egrilere mümkinçilik berýär, şonuň üçin relsleri has çeýe we täsirli tertipläp we giňişlikden doly peýdalanyp biler.

Parametr

• Bahalandyrylan ýük: iň ýokary1500kg

• handükleme goşundylary: palet, tor gutusy palet, ýörite bölüm ýükleri

• Syýahat tizligi: iň ýokary.90m / min

• Tizlenme: iň ýokary.0.5m / s2

• Geçiriş tizligi: 1m / s

• Elektrik üpjünçiligi: awtobus paneli

• Konweýeriň görnüşi: Roller we zynjyr

Taslama wakalary

RGV (4)
8277714c4d1469f39abe5972916d606
RGV (1)

  • Öňki:
  • Indiki: