head_banner

Radio gatnawy

Radio gatnawy

gysga düşündiriş:

Radio gatnawy, ýokary dykyzlykly saklaýyş ulgamynyň bir görnüşidir, onda elektrik hereketlendirijisi bilen dolandyrylýan gatnaw, ammar kanallarynyň içindäki relslerde işleýär, forkliftleri çalyşýar, iş wagtyny ep-esli azaldýar we elementleri doly zolak däl-de kanallar boýunça toparlamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Huaruide radio gatnawy nähili işleýär?

Radio gatnaw tekeriniň işleýiş prinsipi, esasan, iki taraplaýyn rafyň gurluşy tekerdäki disklere gaty meňzeşligi sebäpli, rafdaky sürüjilere meňzeýär.Tapawut, radio gatnaw raflarynyň haryt sürüjilerinden has akylly, has çalt, has ygtybarly we has takyk bolmagydyr.Gatnaw gatnawy bilen dolandyrylýar.Forklift harytlary tekjäniň düýbüne iberýär.Tutuş proses gaty howpsuz we amatly.Gatnaşyk tekjeleriniň giňişlikden peýdalanylyşy we işleýiş netijeliligi gaty ýokary, ýöne awtoulaglar ýarym awtomat ýaly, tekjeleriň giriş bahasy birneme ýokary.Harytlaryň daşalmagyny aňsatlaşdyrmak üçin, gatnaw tekjeleri esasan az mukdarda önüm saklamak we sowadyjy tekjeleriň işlemegi üçin amatlydyr.

Radio gatnawy tekjesi, kuwwaty ep-esli ýokarlandyrmak, iş çykdajylaryny azaltmak we geçirijiligini ýokarlandyrmak arkaly ammaryňyzyň ähli mümkinçiligini artdyrmaga mümkinçilik berýär, ammaryň ýerini hakykatdanam ulaltmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, maýa goýumlaryndan uly peýdalar we özüne çekiji girdeji getirip biljek çözgüt.

Aýratynlyklary

• performanceokary öndürijilikli litiý batareýasynyň zarýad beriş tehnologiýasy.

• performanceokary öndürijilikli import edilýän motor, aýratyn göteriji tehnologiýa 17 nomer.import edilýän fotoelektrik datçikleriň ýerleşdiriş tehnologiýasy.

• Ajaýyp tizlenme öndürijiligi we işleýiş durnuklylygy.

• Çaknyşyklara garşy patent tehnologiýasy boýunça öňdebaryjy öňdebaryjy tehnologiýa.

• Omni ugrukdyryjy infragyzyl çaknyşyga garşy tehnologiýa.

• Öňdebaryjy ON-OFF amaly.

Peýdalary

Storage Has uly saklaýyş kuwwaty:

• Şol bir zolakdaky 2 paletiň arasynda dar arassalamak.

• Derejeleriň arasynda iň az arassalamak, beýiklik giňişligini iň köp ulanmak.

• forklift üçin geçiş üpjün etmegiň zerurlygy ýok

② Has ýokary geçiş

• operatorüklemegiň we düşürmegiň wagty azalýar, sebäbi operatoryň zolaklarda işlemegi zerur däl.

• rackiň içindäki ýokary tizlikli hereket, 60m / min, adaty tekerdäki forkliftden has çalt.

③ arzan

• Öň agzalan artykmaçlyklaryň netijesi, energiýa sarp etmek bilen bilelikde çykdajylaryň azalmagy bolup, Pallet Shuttle-ni iň amatly ykjam saklaýyş ulgamlarynyň birine öwürýär.

④ Howpsuzlyk

• Gurluşy gurlandygy sebäpli, forkliftler heläkçilik howpundan gaça durup, zolaklara sürmeli däl.Çukur gurluşy seýrek zaýalanýar, ýagny tehniki hyzmat iň az derejede saklanýar.

⑤ FIFO ýa-da LIFO mümkin bolup biler

Goýmalar

• Azyk önümçiligi

• Sowuk ammar

• Egin-eşik senagaty ammary

• Dokma senagaty

• Derman senagaty ammary

• Logistika kompaniýasy

Parametr

Shuttle

Haryt

Spesifikasiýa

1

Daşarky ölçeg

L1000 * W953 * H200mm

2

Capüklemek ukyby

1000 kg

3

Syýahat sürüjisi

Lenze tizligini peseldýän DC24V

4

Pyýada tizligi (Boş ýük)

Maks.1m / s

5

Pyýada tizligi (Doly ýük)

Maks.0.75m / s

6

Tizlenme (Boş ýük)

0.5m / s2

7

Tizlenme (Doly ýük)

0.3m / s2

8

Syýahatyň ýerleşiş takyklygy

± 10mm

9

Pyýada sürüjilik bölümi

AMC50A8

10

Pyýada dolandyryş tertibi

-Apyk görnüşli servo a-hyzmat dolandyryşy

11

Motor göteriji

DC24V

12

Wagtyň dowamlylygy

≤5s, plastinka götermek

13

Positionerleşiş aralygy

panasonik EQ34-PN

14

Fototelektrik kommutator

P + F / LEUZE

15

Elektrik gözegçiligi

Siemens PLC S7-1200

16

Pes woltly elektrik

Schneider

17

Aragatnaşyk usuly

WIFI

18

Batareýa

DC24V / Supercapacitor 400F / 3 fazada 380V zarýad beriji

19

Hereketlendiriji radiusy

> 70m

20

Zarýad beriş wagty

Teatr 1 million gezek

21

Zarýad bermek usuly

Onlaýn awtomatlaşdyrylan zarýad

22

Temperatura zarýad bermek

-25-60 ℃

23

Batareýany çalyşmak

Awtomatiki zarýad bermek

24

Howpsuzlyk üpjünçiligi

Mehaniki bufer bloky

25

Işleýiş tertibi

Awtomatlaşdyrylan / el bilen işlemek tertibi

26

Daşky gurşawyň temperaturasy

-5 ~ 40 ℃

Galereýa

Shuttle system in cold storage
sdr
Radio shuttle battery Charger

  • Öňki:
  • Indiki: