head_banner

Önümler

 • Stacker Crane

  Stacker Crane

  Stacker kran ASRS-de möhüm saklaýyş we gözleg enjamydyr.Ol maşyn korpusyndan, göteriji platformadan, syýahat mehanizminden we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.3 okly hereket bilen, awtomatlaşdyrylan saklaýyş we gözleg ulgamynyň rack ulgamynyň ugrunda gezýär, her bir çatryk girelgesinden ýük daşaýar we rackiň üstünde belli bir ýere goýulýar ýa-da ýükleri rackden alýar we göterýär her zolagyň girelgesine.

 • Mother-Child Shuttle

  Ene-çaga gatnawy

  Ene-çaga gatnaw ulgamy, köp çuňňur palet saklamak üçin doly awtomatlaşdyrylan we deň derejede köpugurly saklamak we gözlemek mehanizmidir.Awtobus zolagy bilen işleýän “Ene” gatnawyndan, raketka ulgamyndaky palet ammaryna perpendikulýar ýolda işleýär.Onda saklamak we gözlemek funksiýasyny ýerine ýetirýän paletli gatnawly çaga bar.Bu ulgam ýükleri bellenilen ýerine ýetirýän dik liftler bilen birleşdirildi.Dik dikligine bellenen ýerine ýetensoň, ene gatnawy çaga bilen birlikde şol ýere ýetýär.Çaga ýüküni alýar we indiki barmaly ýerine ýetmek üçin ýene ýolda hereket etmek üçin “Ene” gatnawynyň içine girýär.Loadükleri gözlemek hem şol bir prosesde bolýar.

 • Radio Shuttle

  Radio gatnawy

  Radio gatnawy, ýokary dykyzlykly saklaýyş ulgamynyň bir görnüşidir, onda elektrik hereketlendirijisi bilen dolandyrylýan gatnaw, ammar kanallarynyň içindäki relslerde işleýär, forkliftleri çalyşýar, iş wagtyny ep-esli azaldýar we elementleri doly zolak däl-de kanallar boýunça toparlamaga mümkinçilik berýär.

 • Pallet Conveyor

  Palet konweýer

  Palet konweýer ammaryň, önümçilik merkeziniň logistika amallary wagtynda ýa-da ikisiniň arasynda harytlary belli bir ýere daşamak, paýlamak / ýygnamak üçin niýetlenendir / giriş, çykyş we içerde işlemek üçin iň ýokary netijelilige ýetýär. birlik ýükleri.

  Huaruide, müşderilerimize sargytlary takyk we wagtynda eltip bermekde 100-den gowrak konweýer ulgamyny ornaşdyrdy.Aýry-aýry önümleri, doly haltalary ýa-da paletleri iberýärsiňizmi, degişli enjamlary, tehnologiýalary we material akymynyň ýerleşişini maslahat berip bileris.In engineeringenerçilik toparymyz, soňky modeliňiziň işleýşini göz öňüne getirmäge we simulirlemäge mümkinçilik berýän 3D modelleme gurallaryny ulanyp, konweýer ulgamlaryny dizaýn edýär

 • Pallet Dispenser

  Palet dispenseri

  Palet stakerleri we palet dispenserleri awtomatiki material işleýiş ulgamlarynda paletleriň el bilen işlenmegini çalşýar.Palet ýasaýjylar, ulanylan paletleri gaýtadan ulanmak ýa-da daşamak üçin stakana ýerleşdirip, siziň üçin işleýär.Palet dispenserleri paletizasiýa ulgamynyň köpüsiniň aýrylmaz bölegidir, paletiň önümleri ýerleşdirmek üçin robot ýa-da adaty palletizatoryň elmydama taýýardygyny üpjün edýär.Huaruide-iň palet dispenserleri we palet stakerleri zähmeti azaltmagyň we palletizasiýa ulgamlaryňyzda öndürijiligi ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.

 • Warehouse Management System (WMS)

  Ammar dolandyryş ulgamy (WMS)

  Ammar dolandyryş ulgamy (WMS), işiň ähli inwentarlaryny görünýän we paýlaýyş merkezinden rackine çenli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýän programma üpjünçiliginiň çözgüdi.

 • Mobile Rack

  Jübi telefony

  “Electric Mobile Racking”, ýokary dykyzlykly rack ulgamynyň biridir.Diňe gaty giňişlik bilen diňe bir kanal talap edýär.Elektrikli hereketlendirijini sürmek we ýygylygy dolandyrmak arkaly racki durnukly ýagdaýda işledip başlaň, howpsuzlyk kepillendirilýär.Gurluşyň görnüşlerine görä demir ýol görnüşi we demir ýol görnüşi ýok.

 • Pallet Lift

  Palet Lift

  Kesgitlenen lift doly awtomatlaşdyrylan saklaýyş ulgamy üçin esasy enjamdyr, funksiýa paletany ýokary we aşak süýşürmekdir.HUARUIDE dik göteriji maşyn korpusyndan, göteriji platforma, konweýerlerden, sim arkan çekiş güýji ulgamyndan, deňagramlylyk ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Esasy dolandyryş ulgamy bilen üznüksiz baglanyşyk arkaly amala aşyrylyp bilner.

 • Rail Guided Vehicle

  Demir ýol ulaglary

  Demir ýol ulagy (RGV), şeýle hem “Sorting Transfer Vehicle” (STV) ýa-da “Shuttle Loop System” (SLS) diýlip atlandyrylýan çylşyrymly awtomatlaşdyrylan ýük göteriji ulgamdyr.Ulgam, köp alma we düşüriş stansiýalaryny gurup, önümçilik, saklamak we ýygnamak prosesi netijeli we takyk ýerine ýetirilip bilinýän, alýumin demir ýol ulgamynda hereket edýän öz-özi hereket edýän, öz-özüni dolandyrýan ulaglardan ybaratdy.

  Gutujyklarda / gaplarda ýa-da paletlerde bolsun, agramy 30 kg-dan 3 tonna çenli dürli ululykdaky birlik ýükleri herekete getirmek üçin ulanylyp bilner.Onuň alýumin relsleri aýlaw görnüşinde ýa-da göni çyzykda bolup biler.Geçiriş mehanizmi rolikli ýa-da zynjyrly bolup biler.

  Ulag bilen ulag aragatnaşygy arkaly, ulaglar biri-birinden iň amatly aralygy saklaýarlar, çaknyşyklaryň we iň ýokary giriş we çykmagyň öňüni alýar.

  Huaruide-den bu RGV ulgamy, ýokary geçiş tizligini gazanmak bilen bir hatarda dürli birlik ýükleriniň köpüsini daşamak üçin ýokary dinamiki ulgamdyr.Hususan-da, ýanaşyk ammaryň interfeýsleri we materiallary gaýtadan işleýän enjamlar möhüm rol oýnaýar.

 • Four-Way Shuttle

  Dört taraplaýyn gatnaw

  Dört ýolly radio gatnaw ulgamy, paletlenen önümleri dolandyrmak üçin ýokary dykyzlykly awtomatlaşdyryş we gözleg ulgamydyr.Iýmit we içgi, himiýa, üçünji tarap logistika we ş.m. pudagynda giňden ulanylýan köp mukdarda we az SKU bolan harytlary saklamak üçin iň amatly çözgüt.

 • Layer Transfer

  Gatlak geçirmek

  Gatlak geçirişiň wezipesi ene-çaga gatnawyny ýokaryk we aşaklygyna götermek we birnäçe ene-çaga gatnawy, ýöne has köp gatlak bolanda ony dürli gatlaklara geçirmek.Adatça ýokary dykyzlykly saklaýyş ulgamynyň demir ýolunyň ahyrynda ýerleşýär.Maşyn çarçuwasyndan, ene gatnaw platformasyndan, sim arkan çekiş güýji ulgamyndan, deňagramlylyk ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Ussat dolandyryş ulgamy bilen üznüksiz baglanyşyk arkaly amala aşyrylyp bilner.