head_banner

Palet Lift

Palet Lift

gysga düşündiriş:

Kesgitlenen lift doly awtomatlaşdyrylan saklaýyş ulgamy üçin esasy enjamdyr, funksiýa paletany ýokary we aşak süýşürmekdir.HUARUIDE dik göteriji maşyn korpusyndan, göteriji platforma, konweýerlerden, sim arkan çekiş güýji ulgamyndan, deňagramlylyk ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Esasy dolandyryş ulgamy bilen üznüksiz baglanyşyk arkaly amala aşyrylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Dişsiz hemişelik magnit sinhron çekiş enjamy bilen, lift ýokary derejede işleýär we energiýany tygşytlamagy üpjün edip biler.

2. 100 töweregi palet ýokary tizlik bilen ýokaryk we ýokary göterilip bilinýän ýük platformasy bilen girip-çykyp bolýar.

3. Gurlan konweýer ulgamy ene-çaga gatnawy bilen ýerdäki konweýerleriň arasynda durnukly üýtgemäni amala aşyrýar.

4. Zynjyr paletany rolik, zynjyr ýa-da iki mehanizirlenen elementiň kombinasiýasy arkaly daşap biler.Saýlaw paletiň görnüşine bagly bolar;konweýer islendik ululykdaky paletleri sazlady.

5. Doňdurylan ammarda, partlama garşy, howpsuzlyk we beýleki aýratyn gurşawda gowy işleýär.

Programma ssenariisi

Häzirki wagtda has köp paýlaýyş merkeziniň we önümçilik zawodynyň gurluşygy, çeşmäni has netijeli birleşdirmek we toplumlaýyn dolandyryşy amala aşyrmak üçin öňki “pol tekiz ýük” re modeiminden köp gatly we ýokary derejeli intensiw ammarlara öwrüldi.

HUARUIDE dik lift, esasy bölekler üçin standart çarçuwanyň gurluşyny we halkara öňdebaryjy marka elektrik komponentlerini kabul edýär.Modully ýokary öndürijilikli enjam ulgamyň çeýe ýerleşişi üçin amatly çalt ýygnamagy we tehniki hyzmaty goldaýar.Ssenariýalaryň köpüsinde liftimiz WMS tarapyndan awtomatiki dolandyrylýar.Operatordan hiç hili sargyt gerek däl.Şeýle hem, lifti el bilen goýbermek üçin bir wariant hödürleýäris.

Parametr

No.ok. Ady Bölüm Parametr Bellik
1 Umumy giňlik mm 1700 Palet giňligi <1300mm
2 Umumy uzynlyk mm 2920 Paletiň uzynlygy <1300mm
3 Zynjyr konweýeriniň uzynlygy mm 1480  
4 Zynjyr konweýeriniň tizligi m / s 0.2  
5 Maks.Tizligi ýokarlandyrmak m / s 1  
6 Operasiýa sesi dB (A) 70  
7 Konweýer motor güýji Kw 0.4-0.75  
8 Motor güýjüni götermek Kw 6.3-9.5 Hemişelik magnit çekiş
9 Lifting tertibi Simli ýüp çekmek, hasaplaýjy deňagramlylyk
10 Platforma gollanmasy T90 götermek üçin ýörite gollanma demir ýoly

Galereýa

Project Cases (1)
Project Cases (2)
Project Cases (3)

  • Öňki:
  • Indiki: