head_banner

Palet dispenseri

Palet dispenseri

gysga düşündiriş:

Palet stakerleri we palet dispenserleri awtomatiki material işleýiş ulgamlarynda paletleriň el bilen işlenmegini çalşýar.Palet ýasaýjylar, ulanylan paletleri gaýtadan ulanmak ýa-da daşamak üçin stakana ýerleşdirip, siziň üçin işleýär.Palet dispenserleri paletizasiýa ulgamynyň köpüsiniň aýrylmaz bölegidir, paletiň önümleri ýerleşdirmek üçin robot ýa-da adaty palletizatoryň elmydama taýýardygyny üpjün edýär.Huaruide-iň palet dispenserleri we palet stakerleri zähmeti azaltmagyň we palletizasiýa ulgamlaryňyzda öndürijiligi ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu nähili işleýär

Palet dispenseri: konweýer liniýasy tarapyndan iberilen topar hökmünde 10 sany palet we palet dispenserine awtomatiki ýüklenýär.Haçan-da enjama degişli signal berlende, palet stakanyň galan böleginden izolirlenýär we konweýerde goýberilýär.

Palet Stacker: Boş paletler bir gezek palet stackerine iberilýär.Paletler göterilýär we ýagdaýynda saklanýar.Gerekli sany paletler ýygnanandan soň, konweýerde goýberilip ýa-da wilkaly ulag bilen gönüden-göni alyp bolýar.

Aýratynlyklary

• Doly kebşirlenen gurluşyk

• Gidrawlik göteriji stoluň standarty, elektromehaniki göteriş islegi

• Pnewmatiki taýdan işleýän palet barmaklary, ýaýratmak üçin agyrlyk güýji

• Diňe durmak, elýeterli paket opsiýalaryna gözegçilik edýär

• Bar bolan palletizasiýa ýa-da depalizasiýa ulgamyna aňsatlyk bilen birleşdirilýär

Peýdalary

• El bilen zähmeti azaldýar

• Ergonomiki meseleleriň azalmagy

• Sikl wagtyny azaltmak bilen öndürijiligi ýokarlandyrýar

• Paletiň ýaşaýyş siklini uzaldýar

Goýmalar

• Robot palletizasiýa ulgamlary

• Adaty palletizasiýa ulgamlary

• Birnäçe palet ululyklary we şekilleri bar

Taslama wakalary

Pallet Dispenser (2)
Pallet Dispenser (3)
Pallet Dispenser (1)

  • Öňki:
  • Indiki: