head_banner

Palet konweýer

Palet konweýer

gysga düşündiriş:

Palet konweýer ammaryň, önümçilik merkeziniň logistika amallary wagtynda ýa-da ikisiniň arasynda harytlary belli bir ýere daşamak, paýlamak / ýygnamak üçin niýetlenendir / giriş, çykyş we içerde işlemek üçin iň ýokary netijelilige ýetýär. birlik ýükleri.

Huaruide, müşderilerimize sargytlary takyk we wagtynda eltip bermekde 100-den gowrak konweýer ulgamyny ornaşdyrdy.Aýry-aýry önümleri, doly haltalary ýa-da paletleri iberýärsiňizmi, degişli enjamlary, tehnologiýalary we material akymynyň ýerleşişini maslahat berip bileris.In engineeringenerçilik toparymyz, soňky modeliňiziň işleýşini göz öňüne getirmäge we simulirlemäge mümkinçilik berýän 3D modelleme gurallaryny ulanyp, konweýer ulgamlaryny dizaýn edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Huaruide palet konweýer çyzyklary logistikany nädip aňsatlaşdyrýar?

“Huaruide” konweýer liniýalary adamlara hereket edýär, adamlaryň hereketi üçin wagt ýitirýär.Bu awtomatiki konweýer liniýasy, WMS tarapyndan dolandyrylýan ýokary tizlikde 100% takyklygy gazanmak üçin her paleti goragsyz ýagdaýa geçirýär.Robot goly bilen hyzmatdaşlykda Huaruide konweýer liniýasy awtomatiki gaplamagy, palletirlemegi, saýlamagy we ş.m. amala aşyryp biler.

Rolikli konweýer

Huaruide rolikli konweýerler, rolikleri ýerinde boltly durnukly çarçuwadan durýar.Rolikler, aňsatlyk bilen hyzmat edilýän tangensial zynjyrly hereketlendiriji bilen herekete getirilýär.Tutuş sürüjiniň howpsuzlygy we bozulmagynyň öňüni almak üçin berkidilen.Flanes tigirleri harytlary seresaplylyk bilen daşamaga kömek etmek üçin rulolar bilen aýlanýar.Çarçuwa beýikligi sazlap bolýar.

Zynjyr konweýer

Huaruide zynjyr konweýerleri, gaty çarçuwada oturdylan öz-özüni goldaýan zynjyr zolaklaryndan durýar.Programma laýyk setirleriň sany dürli bolup biler.Göni gapdal plitalar bilen zynjyrlar, harytlaryňyzy optimal goldaw ýüzüne seresaply daşamagy kepillendirýär.Zynjyrlar pes sürtülýän slaýd relslerde goldanýar we aýratynlykda dartylyp bilner.Chainhli zynjyr zolaklary howpsuzlyk üçin doly gurşalan umumy hereketlendiriji wilka arkaly dolandyrylýar.Esasy ramkalara berkidilen gurnama çarçuwalary beýikligi sazlap bolýar.

Palet geçirmek

Huaruide palet geçirişi, materiallaryň akymynda birleşmek, kesişmek ýa-da şahalar üçin netijeli geçiriş bölümleri.Roller ýa-da zynjyrly konweýerler talap edilişi ýaly birleşdirilip bilner.Gaty berk ramka bilen birleşdirilen göteriş mehanizmi enjamyň ýüklerini goraýar we amatly elýeterliligi üpjün edýär.Saýlaw hökmünde has çeýeligi üpjün etmek üçin üýtgeýän aralyk göteriş pozisiýalary girizilip bilner.Ykjam ölçegler we howpsuzlyk işgärleri amaly programmalaryň gerimini giňeldýärler.

Aýratynlyk

• Geçirijiniň ýokary derejesi

• 0,5 m / s çenli syýahat tizligi we 0,8 m / s çenli tizlenme

• Maks.Saklamak üçin 1500 kg

• Uzak dowamly, ýokary hilli galvanizli gutarnykly köp bölek

• Birmeňzeş bölekler bilen ýönekeý tehniki hyzmat

• Maglumatlar we elektrik awtobusy arkaly merkezleşdirilmedik dolandyryş düşünjesi

• softumşak başlangyç üçin ýygylyk bilen dolandyrylýan diskler

• Disklere integrirlenen logiki elementler we ýygylyk dolandyryjylary

Galereýa

IMG_6220
IMG_6211
DSC00876

  • Öňki:
  • Indiki: