head_banner

Näme üçin ammaryň beýikligi Hytaýda hemişe 24 m?

Käbir müşderiler menden şeýle soradylar: näme üçin taslamalaryňyz hemişe birleşýän ýaly görünýän 24 m, goýýarsyňyzmy?Bu gün diňe Hytaý düzgünnamasy barada bilim paýlaşmak isleýärin.

Birinjiden, Hytaý düzgünnamasynda ýokary belent binalar näme?

Düzgünnama, Raýat binalarynyň dizaýny (GB 50352—2005) ýaşaýyş jaýy üçin binanyň beýikligini 27 metrden ýa-da bir gatly däl zawodyň, ammaryň we raýat üçin ulanylýan beýleki binalaryň beýikliginiň 24 metrden ýokarydygyny kesgitleýär.Bina beýik gatly binada üýtgedilenden soň, çykdajylary ýokarlandyrjak gurluşyň, ýeliň garşysyna, ýer titremesine garşy, ýangyn söndüriş we ş.m. has berk standartlara eýermelidir.Şonuň üçin bu ýaşyl ýer bolsa, müşderiler köplenç meni başlangyç meýilnama gatnaşmaga çagyrarlar we beýikligi 24 metre ýetýän, ýöne üstünden däl ammar dizaýnyny bererin.

 

Ikinjiden, näme üçin ammar gurýarys 40 m-den gowrak?

Hytaýda öndürilen 24 metrden gowrak ammar, örtükli ammar.Özbaşdak ammar bilen deňeşdirilende, beýiklikler binanyň gurluşyny adaty polatdan ýasalan binalardan has berk edýär.Todayöne bu gün mesele däl, diňe düzgünleşdirmek hakda gürleşýäris.

 

Örtükli görnüşli ammar Bina degişli däl, ol maddy öwrülişik desgasyna degişlidir.Şonuň üçin bu düzgün birneme gowşak, men adatça müşderime saklaýyş kuwwaty 24 m bilen talaplaryny kanagatlandyryp bilýän bolsa, örtükli ASRS gurmaga synanyşyň.

ASRS

Týanjinin şäherindäki Iris üçin 24 m ASRS ammary

Ikinjiden, näme üçin ammar gurýarys 40 m-den gowrak?

Hytaýda öndürilen 24 metrden gowrak ammar, örtükli ammar.Özbaşdak ammar bilen deňeşdirilende, beýiklikler binanyň gurluşyny adaty polatdan ýasalan binalardan has berk edýär.Todayöne bu gün mesele däl, diňe düzgünleşdirmek hakda gürleşýäris.

 

Örtükli görnüşli ammar Bina degişli däl, ol maddy öwrülişik desgasyna degişlidir.Şonuň üçin bu düzgün birneme gowşak, men adatça müşderime saklaýyş kuwwaty 24 m bilen talaplaryny kanagatlandyryp bilýän bolsa, örtükli ASRS gurmaga synanyşyň.


Iş wagty: Iýul-15-2021