head_banner

Mini ýük AS / RS bilen has az ýerde saklaň

image5

Önümleri saklamak pol giňişligine zyýan bermegi aňlatmaýar - kiçi ýük AS / RS kiçi bölekleri tehniki ata-babalaryna garanyňda has çalt öndürijilik bilen az ýerlerde saklamak üçin niýetlenendir.Bu AS / RS ulgamlary güýçli, ýeňil erginler bilen işlenip düzülendir, mini ýüküň gurulmagy, işlemegi we goldanylmagy has arzan bolýar.Has takygy, bu garyndylaryň ýeňilligi has çalt işlemäge mümkinçilik berýär we bu enjamlary tehniki ata-babalaryna garanyňda ep-esli öndürijilikli edýär.

AS / RS-iň bu synpynyň iň köp ulanylyşy ownuk bölekleri saklamak we saýlamak we sargyt ýerine ýetirmek üçin dolandyrmak üçin.Köplenç akym zolaklarynyň we statiki raflaryň ýa-da tekjeleriň gibrid kombinasiýasy bilen jübütlenen Mini ýük, işjeňligiň orta aralygyny görkezýän SKU-lar üçin iň oňat çözgüdi üpjün edýär.

1. Çalt we takyk

“Mini-load” stacker kran ýokary sesli sargyt saýlamak ýa-da öndürmek üçin geçirijini dolandyrmak üçin çalt we takyk hereket edýär.

2. -okary gatly, ýokary dykyzlykly ammar

Mini-ýük AS / RS adaty saýlama rack ulgamlaryndan has dik ýer ulanýar.Saklaýyş dykyzlygyny optimizirlemek üçin ýükler ýokary takyklyk bilen tekjelere ýerleşdirilýär.

3. moumşak, asuda ýerine ýetiriş

“Mini-load” stacker kran, ýokary tizlikde-de durnukly we asuda hereket etmek üçin alýumin mastalary we uret tigirlerini ulanýar.Pes sesli kiçi ýükli AS / RS, islendik ýerde, şol sanda ofisleriň gapdalynda ýa-da binalaryň ýokarky gatynda gurnalyp bilner.

4. Işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak

Speedokary tizlikli stacker kran ýükleri çalt we takyk saklaýar we ýygnamak üçin gönüden-göni operatorlara iberýär.Bu zatlary gözlemek we almak üçin sarp edilen wagty ýok edýär.Mini-ýükli AS / RS, tertipleşdirmezden ozal zatlary yzygiderlilik etmek, soňraky işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp.

5. Energiýa sarp edilişiniň azalmagy

Iň soňky “Mini-load stacker” kran modeli, öňki modelden 15% ýeňil.Motor hem elektrik energiýasynyň sarp edilişini azaldyp, kiçeldildi.

AS / RS Mini Load, talaplaryňyza laýyk gelýän köp gorizontal we wertikal tizlikde bar.Mundan başga-da, üýtgeýän tizlenme nyrhlary ýüküň durnuklylygyny üpjün edýär.AS / RS-iň ýokary tizligine garamazdan, enjam adaty ofis ses derejesinde işleýär.

Tehniki hyzmatyň netijeliligi üçin, AS / RS Mini Load-iň sürüjileri we bölekleri aňsat giriş we çalt abatlamak üçin gurnamalary has ýönekeý we çaltlaşdyrmak üçin seresaplylyk bilen ýerleşdirildi.

Mini Load AS / RS-iň näme üçin size laýykdygyny görüň.

image6
image7

Iş wagty: Iýun-04-2021