head_banner

Näme üçin ASRS üçin agaç däl, plastik palet ulanmaly?

AWTOMATLANAN HABARLAR WE GÖRNÜŞ Sistemalary üçin GYZYKLANMAZDAN N WHME ÜÇIN PLASTIK PALLETI ULANMALY?

Logistika we ammar dolandyryş ulgamlarynyň ýokary tizlikli ösmegi bilen, esasanam azyk we derman senagatynda işewürlik üçin, Awtomatlaşdyrylan ammar we gözleg ulgamlary (ASRS) ýokary tizlikli ýokary hilli haryt ulgamyna mätäç köp kompaniýalar üçin eýýäm gowy saýlaw boldy we forklift sürüjisi dolandyryp biler.

 

ASRS ulgamy has köp önümi dikligine saklamaga mümkinçilik berýär, ammar giňişligini has amatly edýär we ammar binasynyň çykdajylaryny tygşytlaýar.Awtomatiki bolany üçin, elmydama ýadawlyksyz işläp we dolandyryş programmasyna eýerip biler.Şeýle hem, ASRS bilen baglanyşykly bir mesele bar, ýagny ulgam programmirlemegiň daşyndaky näsazlyklary tanap bilmeýär we biriniň bardygyny bilse-de nädip çözülmelidigini bilmeýär.Bu ulgamyň durmagyna ýa-da zaýalanmagyna sebäp bolar.Adam tehniklerine garaşyň.Wagtyň pul diýmegi aňladýan ýokary awtomatlaşdyrylan ammarda, bu uzak wagtlap gijä galmagyna, iberilmezlige we kompaniýa üçin gaty köp çykdajy edip biler.

ASRS-iň fonundan soň, ASRS-de agaç paletleri ulanmak howpy bar.

 

1. Agaç paletleri dyrnaklar bilen bilelikde saklanýar, dyrnaklar islendik wagt şowsuz bolsa, töwekgelçilikler bar.Palet ASRS-iň üstünde işleýän mahaly ýüze çyksa, önümiň yzlaryna we dişlerine düşüp bilýän boş agaç we dyrnaklar bilen birlikde önümiň gaçmagyna sebäp bolup biler.

 

2. Agaç paletiň bölekleriniň gowşak ýa-da döwülen bölekleri deň däl ýüklenmegine sebäp bolar.Deňagramsyz ýük çatryklara we önümiň dökülmegine ýa-da zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

 

3. Agaç paletleri çyglylygy alyp, agaç dänesiniň içinde bakteriýalary we kömelekleri saklaýar.Önümleri hapalap biljek himiki serişdeleri hem siňdirip bilerler.Soňra kompaniýalar zyýansyzlandyrmak üçin çykdajy tölemeli.

Plastiki paletler ASRS üçin iň amatly saýlawdyr.

1.Plastik paletler plastmassanyň birleşdirilen bölekleri, gurluşy ýük güýçleriniň tutuş paletde deň paýlanmagyny karar berýär.

 

2. highokary hilli plastmassa paletler ýarylmaz, bölünmez ýa-da ululygyny ýa-da görnüşini üýtgetmez.Diýmek, zähmet çykdajylaryny tygşytlaýan paletleri agaç ýaly saklamagyň zerurlygy ýok.

 

3. Olaryň birmeňzeş agramy we paletiň ähli aralygyndaky ýükleri goldaýan paluba we onuň süýşmegine garşy dizaýny ulagda önümiň üýtgemegi ýa-da süýşmegi mümkinçiligini azaldar.

 

4. loadükleri durnukly saklaýan ýeňil plastmassa paletler, çykdajylary we wagty tygşytlaýan enjamlaryň könelmegini azaldar.

 

5. Plastiki palet siňdiriji we arassaçylyk däl.Durmuşyna, ululygyna we ýük göterijiligine täsir etmezden arassalamak aňsat.

 

Onda ASRS üçin plastik paletleri nädip saýlamaly?

 

1. Ölçegi: Ulgam dizaýnyna we enjamlaryň talaplaryna laýyklykda paletiň ululygy.

 

2. capacityük kuwwaty.Palet saýlanyňyzda rack ýük göterijiligi iň möhüm faktor.

 

3. Material.PP we PE paletler üçin esasy materialdyr.Gaýtadan işlenen material we gyzlyk material bar.Bu material paletleriň durmuşdan peýdalanmagyna täsir eder.

 

4. Ammaryň temperaturasy.Sowuk ammar we ýokary temperatura paletleriň işleýşine hem täsir eder.

 

Her niçigem bolsa, taslamaňyz üçin palet gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Aýratyn ýagdaýa görä çözgüt bereris.


Iş wagty: Awgust-04-2021