head_banner

ASRS-iň bahasyny hasaplamak: 5 goşant goşýan faktor

ASRS tehnologiýasy

ASRS çözgüdine goşant goşýan iň düşnükli çykdajy, ahyrky saýlan enjamyňyzyň / tehnologiýanyň bahasydyr.Uly ýa-da ýokary derejede ýöriteleşdirilen ASRS ulgamynda ulgamyň derňewi we awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny artdyrmak üçin desgany täzeden düzmek üçin käbir çykdajylar bolup biler, ýöne enjamyň bahasyna täsir edýän esasy faktorlar:

• Ulgam ölçegi - ASRS ulgamlary adatça hereketli komponentden (goýujy / çykaryjy, hereketli kran, robot gowşuryş ulgamy) we statiki ammar meýdanyndan (tekjeler, gaplar, gaplar) durýar.Barmagyň düzgüni näçe uly bolsa, her kub fut üçin arzan düşýär.Sebäbi hereket edýän bölekler ulgamyň iň gymmat bölegi.Saklaýyş meýdany statik we giňeltmek üçin has arzan.Şeýlelik bilen birligiň ululygy ulaldygyça kub fut üçin çykdajy peselýär.

• Daşky gurşaw - tehnologiýanyň işleýän gurşawy enjamyň bahasyna hem täsir eder - arassa otag we howanyň gözegçiligi (sowuk, yssy, gurak) gurşawyň bahasyny ýokarlandyrar.Gurluşyň içindäki daşky gurşawa goşmaça, desganyňyzyň ýerleşýän ýeri ýer titremesi zolaklarynda seýsmiki talaplary kanagatlandyrmagy talap edip biler.

• Saklanan önümler - inwentaryňyzyň fiziki ululygy - aýratyn uzyn ýa-da uly zatlar - enjamyň bahasyny ýokarlandyryp biler.Saklanan önümleriň agramy has güýçli gaplar ýa-da gaplar bilen agyr ýük maşynyny talap edip biler.Specialörite işlemegi talap edýän önümler - howply himiki maddalar we suwuklyklar, bio-lukmançylyk önümleri, elektronika (ESD), azyk önümleri we derman önümleri - ASRS ergininiň bahasyny ýokarlandyryp biler.

• Maşyn dolandyryşlary - enjamyň dolandyrylyşynyň bahasy tehnologiýanyň görnüşine baglylykda üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, hereket edýän bölekler we ulgam näçe uly bolsa - dolandyryşyň bahasy şonça-da ýokarydyr.

• Gerekli geçiriş - saklanylýan önümleri ulgamdan almak üçin zerur tizlik çykdajylara täsir eder;elbetde geçiriş näçe çalt bolsa (ulgamdan saklanan elementi almak / saýlamak üçin wagt) çykdajy şonça ýokary.

Programma üpjünçiligi

ASRS-leriň köpüsi bort dolandyryşlaryndan esasy inwentar dolandyryşy üpjün edip biler.Öwreniş gözegçiligini we sargyt saýlamak mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin inwentar dolandyryş programma üpjünçiliginiň dürli derejeleri goşulyp bilner.Öwreniş dolandyryş programma üpjünçiliginiň köpüsi, has köp aýratynlyk goşanyňyzda çykdajy köpelýän derejeli paketlerde bar.Bu, köp halatda ýarym özleşdirilip bilinýän çözgüdi üpjün edýär we size zerur däl aýratynlyklary tölemekden saklaýar.

Has ösen amallar üçin inwentar dolandyryş programma üpjünçiligi bar bolan WMS ýa-da ERP ulgamy bilen gönüden-göni birleşdirilip bilner.Käbir ASRS tehnologiýalary bar bolan WMS bilen göni interfeýs edip biler.Programma üpjünçiligini birleşdirmek çylşyrymly bolup biler - ýöne maksatlaryňyza baglylykda wagt, güýç we çykdajy gerek.

Eltip bermek, gurmak

Bahanyň başga bir bölegi, enjamy önümçilik ýerinden desganyňyza we gurnama ýerinde ibermek we eltip bermek.Bu çykdajylar, häzirki bar bolan ulgamy sökmek, çykarmak we ýok etmek we sebiti täze tehnologiýa taýýarlamak üçin edilmeli islendik iş (güýçlendirilen pol, üstündäki kanallaryň ýa-da sepiji kelleleriň göçürilmegi, daşarky gurnamalar bilen bilelikde) öz içine almalydyr. täze berkitmeler, pollaryň arasyndaky gurnamalar we ş.m.).

ASRS gurnama çykdajylaryny meýilleşdireniňizde, desganyň içindäki bölümiň ýerleşişine serediň:

• Maşyn böleklerini gurnama meýdanyna eltmek üçin gapylaryňyz ýeterlikmi ýa-da enjamy başga bir ýerde (ýa-da daşarda) ýapylmalymy?

• Gurmak meýdançasy erkin we düşnükli we aýlanmak aňsatmy ýa-da berk we dolandyrmak kynmy?

• Çeňňek we gaýçy liftlerine aňsat girip bilersiňizmi ýa-da kärendesine alyp, sahypa getirmeli bolarmy?

Durmuşa geçirmek

Enjam gurlansoň, täze tehnologiýany bar bolan amallaryňyza ornaşdyrmak bilen baglanyşykly çykdajylar bolýar.Bu çykdajylar, amallaryňyzyň göwrümine we synanyşýan integrasiýanyň çuňlugyna gaty baglydyr, ýöne jikme-jik bolmak isleýärin.

ASeke-täk ASRS önüminiň umumy çözgüdine geçmek uly peýdalary bar, ýöne goşmaça çykdajylar bilen gelip biler.Birinjisi, maşynyň özara täsir bahasy diýmegi halaýan zadym - elementleriň ASRS-a nädip girjekdigi we ASRS-den nädip çykjakdygy.Bir adam ASRS-e girmek we çykmak üçin jogapkärçilik çekermi?Şeýle bolsa, ergonomiki göteriji, el bilen ulag arabasy gerekmi?Şeýle hem goldaw tehnologiýalaryny göz öňünde tutuň - ýeňil ýa-da sesli saýlama tehnologiýasy, ştrih-kod ýa-da QR skaner we ş.m.

Şeýle hem ASRS-iň bölekleriniň nähili tertipleşdiriljekdigine serediň.Köplenç ASRS çözgütleri ulgamyň içindäki boşlugy has netijeli ulanmak we öndürijiligiň iň amatly derejesini almak üçin jübütleri, gaplary we bölüjileri talap edýär.Bular maşyn çykdajylaryna goşulyp bilner, ýöne käwagt ýok - şonuň üçin bulary hasaba almagy unutmaň.

towuklary ASRS-a ýüklemegiň wagty geldi.Bölekleriň hereketiniň wagtyna we bahasyna baha bermäň.Bu köplenç "muny özümiz edip bileris" garaýşy bilen äsgerilmeýär we daşlaşdyrylýar.Men joşguny alkyşlaýaryn;Theerleri ASRS bilen sazlamak we soňra bölekleri bir ulgamdan beýlekisine geçirmek üçin köp agyr sagatlar, günler (käwagt hepdeler) gerek.Mundan başga-da, bar bolan çözgüdi çalyşanyňyzda bölekleri köplenç wagtlaýyn saklamaga, soňra bolsa ASRS-e geçirmeli bolýar.Açyk we oýlanyşykly meýilnama bilen;bölekleriň hereketi hepdäniň ahyrynda amallaryňyza az täsir edip biler.Bölekleriň hereketi bilen baglanyşykly elbetde çykdajy bar, ýöne köplenç başga biriniň siziň üçin etmegi üçin pul tölemeli.

ASRS-i durmuşa geçirmek, integrasiýa derejäňize baglylykda gaty ýönekeý ýa-da gaty çylşyrymly bolup biler.ASRS öndüriji taslamasynyň hünärmen geňeşçisiniň siziň üçin ASRS-iň ähli ýerine ýetirilişini dolandyrmagy, şol sanda enjamyň özara täsiri, bölekleriň hereketini meýilleşdirmek we ýerine ýetirmek, başlangyç KPI-leri düzmek we hasabat bermek ýaly siziň üçin iň gyzykly bolmagy mümkin.

Jemleýji pikirler

ASRS barada aýdylanda köp pikir etmeli - saýlawlar tükeniksiz.Gowy habar, ASRS tehnologiýasynyň, programma üpjünçiliginiň we ýerine ýetirişiň dogry utgaşmasy bilen, size zerur bir çözgüt tapyp bilersiňiz.

Iň oňat ulgamy we baglanyşykly çykdajylary kesgitläniňizden soň, indiki sorag has möhümdir.Maýa goýumy nädip delillendirip bilersiňiz?Täze çykdajylarymyzy delillendirmek guralymyz muny anyk kesgitlemäge kömek eder ...

Jemleýji pikirler

ASRS barada aýdylanda köp pikir etmeli - saýlawlar tükeniksiz.Gowy habar, ASRS tehnologiýasynyň, programma üpjünçiliginiň we ýerine ýetirişiň dogry utgaşmasy bilen, size zerur bir çözgüt tapyp bilersiňiz.

Iň oňat ulgamy we baglanyşykly çykdajylary kesgitläniňizden soň, indiki sorag has möhümdir.Maýa goýumy nädip delillendirip bilersiňiz?Täze çykdajylarymyzy delillendirmek guralymyz muny anyk kesgitlemäge kömek eder ...


Iş wagty: Iýun-04-2021