head_banner

ASRS hakda umumy ýalňyş düşünjeler

image8

Ammaryňyzy el bilen işlemekden awtomatiki usulda kämilleşdirmek barada aýdylanda, maýa goýmagyňyza päsgel berip biljek umumy ýalňyş pikirler bar.Daşarky tarapdan, awtomatlaşdyrma, bar bolan tekjäňiz we tekjäňiz bilen deňeşdirilende gymmat, töwekgelçilikli we meýilleşdirilmedik iş wagtyna sezewar bolup görünýär.Şeýle-de bolsa, awtomatlaşdyrylan saklaýyş we gözleg ulgamlary (ASRS) takmynan 18 aýyň içinde çykdajy edýär we dogry saklananda iş wagty az bolýar.

Geliň, ASRS-i durmuşa geçirmegiň amallaryňyza laýyk gelýändigini kesgitlemäge kömek etmek üçin bu umumy ýalňyş düşünjeleri öwreneliň.

1alňyş düşünje 1: “ASRS gaty gymmat.”

Bölümiň ululygy, daşky gurşaw (howanyň gözegçiligi ýa-da arassa otag), saklanylýan önümler we maşyn gözegçiligi ýaly ASRS-iň bahasyna köp faktorlar goşant goşýar.Hawa, müňlerçe SKU-lary dolandyrýan doly integrirlenen ASRS kiçi ýük ulgamlary bar, olar sizi 5 million dollar ýa-da ondanam ýokary işleder.Beýleki tarapdan, MRO bölekleriň sanawyny dolandyrmak üçin özbaşdak dik karusel, takmynan 80,000 dollar töweregi.Netijede, 18 aýlyk ROI-iň öwezini dolmak zähmet, giňişlik we takyklyk awtomatiki usulda saklanyş we gözleg ulgamlary tarapyndan gazanylýar.ASRS-i çykdajy däl-de, maýa goýum diýip pikir ediň."Arzan" warianty saýlamak, köplenç uzak möhletde has köp çykdajy eder, şonuň üçin ygtybarly we abraýly satyjyny saýlaň.

image9

Mysal bermek üçin önümçilik işinde zerur bölekleri saklamak üçin önümçilik amaly dik dik modulyny (VLM) gurýar.Netijede, bir wagtlar rafda saklanylýan zatlary birleşdirip, bu VLM-de saklap, 85% ýer tygşytladylar.Indi dikeldilen pol giňişligini ösýän önümçilik liniýasyna gönükdirip bilerler we öz gezeginde öz işi üçin has köp girdeji gazanyp bilerler.Başlangyç maýa goýumlary gaty gymmat bolsa-da, ösüş mümkinçiligi geljek ýyllarda iň pes derejesine peýda getirer.

image10

2-nji ýalňyş düşünje: "Meýilleşdirilmedik iş wagtyndan alada galýaryn."

Çykdajydan başga-da, ygtybarlylyk ASRS-i satyn almagy göz öňünde tutýanlaryň iň köp ýaýran aladasydyr. Meýilleşdirilmedik iş wagty öndürijiligiň we geçiş derejesiniň çynlakaý peselmegine sebäp bolup biler.Şeýle-de bolsa, ASRS satyn almagy göz öňünde tutanyňyzda, bu aladalar esassyz ýaly bolup görünýär.Şu wagta çenli iň ygtybarly gözleg, ASRS-iň ortaça iş wagtyny 97-99% aralygynda görkezdi, ASRS eýeleriniň 100% -i ygtybarlylyk aladalary bilen geljek alyjylara maslahat berer.

Saidagny, meýilleşdirilmedik iş wagty azaltmak üçin ASRS öndürijileri meýilleşdirilen öňüni alyş hyzmatyny berk maslahat berýärler.Bu, adatça kepillik döwründe standart bolýar.Kepillik möhleti gutarandan soň, uzaldylan kepillikler we tehniki hyzmat meýilnamalary elýeterli bolmaly we satyn alynmaly.Awtomatlaşdyrylan ulgamyňyzy yzygiderli goldamak üçin bir tehniki garaşylmadyk abatlaýyş işinden has az çykdajy gerek bolar.Haçan-da bu awtomatlaşdyrylan ulgamlar dogry saklansa, 20+ ýyllap ygtybarly bolup biler.

3alňyş düşünje 3: "Bar bolan programma üpjünçiligimiz birleşmez."

Programma üpjünçiliginiň integrasiýasy, az diýmek üçin gaty kyn bolup biler.(Maybea-da belki bu diňe men?) Maglumat nokatlary köp we ähli derejelerde takyk hasabat alýandygyňyzy üpjün etmek isleýärsiňiz.Islegleriňiz ýönekeý bolsa, ASRS-iň köpüsi bort dolandyryşlaryndan esasy inwentar dolandyryşy üpjün edip biler.Inwentar yzarlamak, FIFO / LIFO saýlamak ýa-da partiýa saýlamak ýaly has ösen inwentar dolandyryş aýratynlyklary inwentar dolandyryş programma üpjünçiligini talap edýär.Programma üpjünçiligi köplenç haýsy aýratynlyklary saýlamaga we saýlamaga kömek etmek üçin derejeli paketlerde hödürlenýär.Bularyň hemmesini aýyrmak üçin inwentar dolandyryş programma üpjünçiliginiň çözgütleri, bar bolan WMS ýa-da ERP ulgamyňyz bilen gönüden-göni interfeýs edip biler.Diňe şeýle edýän ulgamy saýlaýandygyňyza göz ýetiriň.

image11
image12

4alňyş düşünje 4: "Işgärlerimizi taýýarlamak gaty kyn we kyn bolar."

Okuw, dinamiki saklaýyş ulgamyňyzy we / ýa-da programma üpjünçiligiňizi satyn almak bilen köplenç öz içine alýar.Şonuň üçin toparyňyzy ýygnamak we ylgamak alada döretmeli däl.ASRS çözgütleri operatory göz öňünde tutup, olary içgin we ýöreýiş aňsatlaşdyrýar.

Möwsümleýin isleg ýa-da ýokary haryt dolanyşygy bolan desgada işleseňiz, “tälimçini taýýarlamak” siziň üçin iň peýdaly bolup biler.Bir ýa-da iki esasy ulanyjyny hünärmen derejesinde bellemek, täze doglan ýa-da täze başlanlar üçin wagtyň geçmegi bilen okuw çykdajylaryny azaltmak işiňiz üçin iň gowusy bolup biler.Täze işgärleriň sany köp bolsa, öndürijiden täzeleniş okuwy elmydama elýeterlidir.

5alňyş düşünje 5: "Biz ASRS üçin ýeterlik däl."

Awtomatlaşdyryşdan peýdalanmak üçin uly balyk bolmak hökman däl.ASRS diňe “Amazon” we “Walmart” -yň dünýäsi üçin däl.ASRS çözgütleri ulaldylyp, kiçi we orta amallar üçin amatlydyr.Islegleriňiz has kiçi bolup biler, ýöne ROI şol bir işleýär.Bir gözlegde, kiçi we orta göwrümli amallaryň 96% -i ASRS bilen garaşylýan ROI garaşyşlaryna laýyk geldi ýa-da ondan ýokary boldy.Diňe ululygyň durmuşa ukyplylygyna hiç hili täsiri ýok ýaly.Spaceeri tygşytlamak ýa-da öndürijiligi ýokarlandyrmak isleýän bolsaňyz, ASRS islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin kiçeldilip bilner (soň bolsa wagtyň geçmegi bilen artýan islegi kanagatlandyrmak üçin öser).

image13
image14

Gysgaça mazmunda

Bu "aladalar" buz buzunyň ujy bolsa, awtomatiki usulda saklamak we gözlemek ulgamlarynyň amallaryňyzy gowulandyryp biljekdigi barada has giňişleýin öwrenmek üçin ASRS-iň artykmaçlyklaryna we peýdalaryna göz aýlaň.

6alňyş düşünje 6: "ASRS üçin girişim ýeterlik däl."

Bahasy dogry bolar ýaly awtomatlaşdyrmak üçin tertipli tertipde işlemek hökman däl.Eger işiňiz sagatda 10 000 sargyt setirini saýlamasa, bu gowy.ASRS-den peýdalanýan beýleki programmalar bar, bu siziň tizligiňiz has köp bolup biler.Poluň ýerini tygşytlamak üçin ýörite zatlary ASRS-da saklamagy göz öňünde tutduňyzmy?Belki, şol hünär önümlerine belli bir iş üçin aýda bir gezek girip bolýar.ASRS-iň poluň 85% -ini tygşytlap biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň, soňra beýleki girdeji getirýän işler üçin ulanyp bilersiňiz.Üstesine-de, indi bu aýratynlyklary bir bölümiň içinde saklamak bilen inwentar gözegçiligini gazandyňyz.Programma üpjünçiligi bölüme gözegçilik edýän bolsa, kimiň haýsy elementi we haçan saýlandygyny yzarlamak üçin maglumatlara girip bilersiňiz.Hatda bir ädim öňe sürerin - inwentar takyklygy sizi peseltdi?Lightagtylyk görkezijisi ýa-da Geleşik Maglumat Merkezi (TIC) ýaly ýeňil tehnologiýany birleşdirmek, saýlanjak ýeriň takyk ýerini görkezýär.Bu takyklygy 99,9% -e çenli ýokarlandyryp biler!Awtomatlaşdyryş geçirijini gowulaşdyryp bilýän bolsa-da, ASRS-iň köp peýdasyndan diňe biri.


Iş wagty: Iýun-04-2021