head_banner

Habarlar

 • Benefits of Unit-Load Automated storage and retrieval system (AS/RS)

  “Unit-Load” -yň awtomatiki saklanyş we gözleg ulgamynyň peýdalary (AS / RS)

  Dokary dykyzlykly ammar: Saklaýyş we gözleg maşynlary (SRM), uzynlygy 42 metrden ýokary bolup bilýän ygtybarly raf gurluşyna we 1800 kilograma çenli ýükleri çalt herekete getirýär.Singleeke, goşa we köp çuňlukly hemra saklaýyş opsiýalary bilen HRD Unit-Load AS / RS ulgamlary ajaýyp giňişlik hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Why should use plastic pallet, not wooden for ASRS?

  Näme üçin ASRS üçin agaç däl, plastik palet ulanmaly?

  AWTOMATLANAN HABARLAR WE GÖRNÜŞ Sistemalary üçin GYZYKLANMAZDAN N WHME ÜÇIN PLASTIK PALLETI ULANMALY?Logistika we ammar dolandyryş ulgamlarynyň ýokary tizlikli ösmegi bilen, esasanam azyk we derman senagatynda işewürlik üçin, Awtomatlaşdyrylan ammar we gözleg ...
  Koprak oka
 • Hubei Bestore Unit Load ASRS Phase II Project Comes to Implementation

  “Hubei Bestore Unit Load ASRS II Faza” taslamasy durmuşa geçirilýär

  “Hubei Bestore Unit Load ASRS II Faza” taslamasy durmuşa geçirilýär Hytaýyň meşhur nahar önümlerini öndürijisi Bestore, Wuhan şäherindäki ikinji logistika merkezini 20,000 palet we Huaruide-den ýokary tizlikli tertipleşdiriş liniýalary bilen enjamlaşdyrar.E ulanmagyň gowy bolmagy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Why your warehouse height always 24 m in China?

  Näme üçin ammaryň beýikligi Hytaýda hemişe 24 m?

  Käbir müşderiler menden şeýle soradylar: näme üçin taslamalaryňyz hemişe birleşýän ýaly görünýän 24 m, goýýarsyňyzmy?Bu gün diňe Hytaý düzgünnamasy barada bilim paýlaşmak isleýärin.Birinjiden, Hytaý düzgünnamasynda ýokary belent binalar näme?Düzgünnama ...
  Koprak oka
 • 6 Common Misconceptions about ASRS 

  ASRS hakda umumy ýalňyş düşünjeler

  Ammaryňyzy el bilen işlemekden awtomatiki usulda kämilleşdirmek barada aýdylanda, maýa goýmagyňyza päsgel berip biljek umumy ýalňyş pikirler bar.Daşyndan awtomatlaşdyrma gymmat, töwekgelçilikli we gödek görünýär ...
  Koprak oka
 • Store more materials in less space with mini load AS/RS

  Mini ýük AS / RS bilen has az ýerde saklaň

  Önümleri saklamak pol giňişligine zyýan bermegi aňlatmaýar - kiçi ýük AS / RS kiçi bölekleri tehniki ata-babalaryna garanyňda has çalt öndürijilik bilen az ýerlerde saklamak üçin niýetlenendir.Bu AS / RS ulgamlary güýçli, ýeňil ...
  Koprak oka
 • Calculating the Cost of ASRS: 5 Contributing Factors

  ASRS-iň bahasyny hasaplamak: 5 goşant goşýan faktor

  ASRS tehnologiýasy ASRS çözgüdine goşant goşýan iň açyk çykdajy, ahyrky saýlan enjamyňyzyň / tehnologiýanyň bahasydyr.Uly ýa-da ýokary ýöriteleşdirilen ASRS ulgamynda ulgam derňewi we ýeňilligiňizi üýtgetmek üçin dizaýn üçin käbir çykdajylar bolup biler ...
  Koprak oka