head_banner

Jübi telefony

Jübi telefony

gysga düşündiriş:

“Electric Mobile Racking”, ýokary dykyzlykly rack ulgamynyň biridir.Diňe gaty giňişlik bilen diňe bir kanal talap edýär.Elektrikli hereketlendirijini sürmek we ýygylygy dolandyrmak arkaly racki durnukly ýagdaýda işledip başlaň, howpsuzlyk kepillendirilýär.Gurluşyň görnüşlerine görä demir ýol görnüşi we demir ýol görnüşi ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Ammar meýdanynyň bahasy gaty ýokary ýer üçin ulanylýar, mysal üçin doňdurylan ammar, partlama garşy ammar we ş.m.

• Hiç hili zynjyr sürmeýär, energiýa tygşytlaýar we has ygtybarly gurluş.

• storageokary saklaýyş netijeliligi, az geçelge we harytlar saklanylanda we gözlenende geçelgeleri barlamak zerurlygy ýok

• Adaty rack bilen deňeşdirilende, giňişligiň ulanylyşyny 80% gowulandyrýar.

• pleönekeý gurluş, ygtybarly we ygtybarly, gyssagly ykjam hatda elektrik toguny kesip biler.

• forklift üçin pes talap

Ulgam gurluşy

Jübi palet rackiniň esasy gurluşy sazlanyp bilinýän palet rackine esaslanýar, ýagny çarçuwalardan, şöhlelerden we esbaplardan ybarat ýönekeý gurluş.Bu ýagdaýda aýratynlyk, bu gurluşyň rackiň hereketini üpjün edýän belli bir elementiň bolmagydyr.

Jübi racki hökmünde işlemek üçin onuň aýratyn komponentleri esasy dolandyryş, ykjam bazadaky lazer päsgelçilikleri we öň gorag, pol relsleri we başlangyç we geçelge barlag düwmelerini öz içine alýar.

Jübi palet rack ulgamy, esasanam pes we orta beýiklikde sowuk otaglar we doňdurma otaglary üçin has amatlydyr.

Goýmalar

Jübi palet racki, ajaýyp gysyş ulgamy hökmünde, aşakdaky ammar zerurlyklary bolan müşderiler üçin amatly bolar:

• Esasy zerurlygy az bolany üçin ýa-da inedördül metr üçin ýokary bahasy sebäpli bar bolan ýerleri optimizirlemek üçin ammarlar.

• Her birligi ýüklemek üçin gönüden-göni giriş zerur bolan ammarlar.

• dolanyşygy ýokary bolmadyk harytlary saklamak.

• Sowuk otaglarda ýa-da doňdurma otaglarynda saklamak.Ulgamyň ýokary dykyzlygy we gijeki re withimde rugsat berýän dogry temperatura paýlanyşy sebäpli bu ýagdaýlar üçin iň amatly ulgam.

Üstünlikleri

• Uzakdan we kompýuter bilen dolandyrylýan ammar

• Islendik paletlere göni giriş

• spaceeri tygşytly ulanmak

Öndürijilik parametrleri

• adingüklemek: 32 tonna / aýlag

• Tizlik: Maksimum 10m / min

• Motor güýji: Maks 1.5kw

• Elektrik üpjünçiligi: süýşýän demir ýol

• Kuwwaty: 220V 380V

• Dolandyryş tertibi: Baglanan ulgam, mikrokompýuter dolandyryş ulgamy, uzakdan dolandyrmak

• Howpsuzlyk enjamy: koridorda awtomatik gulplamak, awtomatik kesgitlemek, gyssagly duralga, ses we yşyk duýduryşy, aşa ýüklemek, aşa köp goramak.

Galereýa

Mobile Racing System (3)
Mobile Racing System (1)
Mobile Racing System (4)

  • Öňki:
  • Indiki: