head_banner

Dört taraplaýyn gatnaw

Dört taraplaýyn gatnaw

gysga düşündiriş:

Dört ýolly radio gatnaw ulgamy, paletlenen önümleri dolandyrmak üçin ýokary dykyzlykly awtomatlaşdyryş we gözleg ulgamydyr.Iýmit we içgi, himiýa, üçünji tarap logistika we ş.m. pudagynda giňden ulanylýan köp mukdarda we az SKU bolan harytlary saklamak üçin iň amatly çözgüt.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dört taraplaýyn gatnaw Huaruide nähili işleýär?

Dört taraplaýyn “Huaruide” gatnawy, ammarlarda we esasy zolaklarda 4 ugurda hereket edip bilýär.Şeýlelik bilen, ulag gatnawy işlemezden zolaklary üýtgedip biler, zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlap we ammarlaryň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Huaruide dört taraplaýyn radio gatnaw ulgamy, adatça, rack ulgamyndan, radio gatnawyndan, liftden, konweýerden we WMS / WCS ulgamyndan durýar.Paletleri saýlamak we almak üçin konweýer çyzygy rack ulgamynyň öňünde goýulýar.Lift radio gatnawy we paletleri ýerden dürli gatlaklara daşar.WMS / WCS ulgamynyň görkezmesi bilen, radio gatnawy ammarlarda harytlaryň awtomatiki saklanmagyny we gözlenmegini amala aşyryp bilýän paletleri awtomatiki usulda saýlap we rafyň içindäki bellenen ýere eltip bilýär.

Dört taraplaýyn “Huaruide” gatnawy logistikany nädip aňsatlaşdyrýar?

Dört ugurly gatnaw 4 ugurda hereket edip biler, bu has çeýe bolup, has köp saklamak strategiýasyny döretmäge mümkinçilik berýär.Köp gatnawlar iň ýokary döwürde zerur geçirişleri ýerine ýetirmek üçin aragatnaşyk tehnologiýasy boýunça şol bir ýerde işläp bilerler.WMS ulgamy sebäpli sargyt ýokary tizlik bilen 100% takyklyk bilen ýerine ýetirilip bilner, el bilen işlemekde ýüze çykan ýalňyşlyklardan gaça duruň.

Aýratynlyklary

• Dört ugurly syýahat, soň bolsa lift bilen hyzmatdaşlykda 6 ugurly hereketi, öň-arka, çep-saga, ýokary-aşak hereketi ýerine ýetirip biler.

• Dört taraplaýyn gatnaw, müşderiniň islegine görä ammaryň islendik ýerine (ýa-da başga transport meýdançasyna) baryp biler, ammar saklanýan ýerini ýörite görnüşli ammar üçin iň ýokary derejede ulanyp biler.Lift bilen hyzmatdaşlykda müşderi tarapyndan talap edilýän islendik beýiklige ýetip biler.

• Dört taraplaýyn gatnawyň kiçi göwrümi, her gatyň beýikligini peseldýär, ammar giňişliginden doly peýdalanylýar.

• Gatnawdaky ähli enjam önümleri we dolandyryş komponentleri adaty, ýetişen we ygtybarly önüm esbaplarydyr.Dolandyryş ulgamy ýönekeý we durnukly dolandyryş komponentlerini kabul edýär, belli bir algoritmleri ulanýar we durnukly, takyk, çalt we ygtybarly işlemek üçin gatnawyň ýönekeý we gaty mehaniki gurluşyny birleşdirýär.

Peýdalary

• Adaty rack ulgamyndan 3-4 esse uly saklaýyş kuwwatyny ep-esli ýokarlandyryň.

• Netijeli we wagt tygşytlaýjy, ýer we zähmet çykdajylaryny azaltmak

• Doly awtomatiki, enjamlaryň we operatoryň töwekgelçiliginiň pes derejesi.

• Gatnaşyk ulgamyna gowy gabat gelýän WMS / WCS ulgamy.

• Gatnaşyk mukdaryny sazlamak bilen dürli saklaýyş kuwwatyny talap etmek üçin elýeterli.

Parametrler

Haryt Parametr Bellik
Ölçegi L * W * H. 1100L * 980W * 150Hmm 1200W * 1000D palet
1200L * 980W * 150Hmm 1200W * 1100D Palet
1300L * 980W * 150Hmm 1200W * 1200D Palet
Aýratynlyk Dört taraplaýyn syýahat, akylly dolandyryş
Capük kuwwaty 1500kg
Agramy 400 kg
Göçürmek 40mm
Syýahat sürmek Motor
Tormoz modeli Kuwwatly tormoz (Servo)
Sürüji motor DC48 V.
Syýahat motor güýji 1.2kw
Motor güýjüni götermek 0.75kw
Ingerleşişi ± 2mm
Awtonom päsgelçiliklerden gaça durmak Dispetçer, fotoelektrik datçigi, uzak aralyk gözegçisi (islege görä)
Syýahat tizlenmesi 0.3m / S2
Syýahat tizligi (Boş) 1.5m / s
Syýahat tizligi (Doly) 1,2 m / s
Koridoryň üýtgemegi döwri ≤5s
Göteriş döwri ≤5s
Aragatnaşyk WIFI
Elektrik üpjünçiligi Batareýa
Zarýad bermek usuly El bilen / Awtomat
Batareýanyň kuwwaty 48V 36AH / 45AH / 60AH 1000D / 1100D / 1200D Palet
Zarýad beriş döwri 1.5H ~ 2H
Batareýanyň görnüşi Lityum demir fosfat batareýasy
Zarýad beriş sikli 2000-den gowrak wagt (100% zarýad)
Batareýanyň ömri 2 ýyldan gowrak
Gündelik iş 8 sagat
Positionerleşişi Lazer
Sürüji motor Servo Motor
Işleýiş usuly Onlaýn / leeke / Gollanma / Dolandyryş
Gorag Adaty bolmadyk temperatura duýduryşy / çaknyşykdan goramak
Reňk Gyzyl / ak Custöriteleşdirilen
Elektron komponenti Üpjün ediji Bellik
PLC Schneider
I / O modul Schneider
Kuwwaty öçüriň MeanWell
Howa kommutatory, aragatnaşyk Schneider
Sensor P + F / Panasonic
Görkezijiniň çyrasy, wyklýuçatel düwmesi Schneider
Wifi müşderisi MOXA
Saýtyň işleýiş terminaly Schneider Saýlawlar

Galereýa

Four-Way Shuttle
WeChat Image_20200702104521
WeChat Image_20200702104518

  • Öňki:
  • Indiki: