head_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

logo

Nanjing Huaruide Logistic Equipment Co., Ltd."Akylly Logistika ulgamy enjamlary we şuňa meňzeş programma üpjünçiligi" merkezine esaslanyp, derman / himiýa, içgi we iýmit, öý we elektrik enjamlary, ulag enjamlary, elektron söwda, harby we beýleki dürli pudaklarda dürli logistika çözgütlerini döretdik.

Kompaniýanyň telekeçilik topary köp ýyllap awtomatlaşdyrylan logistika pudagy bilen meşgullanýan uly ýaşly adamlardan ybarat.Olaryň hemmesiniň akylly taslamany meýilleşdirmekde, önümçilikde, elektrik gözegçiliginde, kompýuter programmasyny işläp düzmekde we taslamany dolandyrmakda gaty uly üstünlikleri bar.Teamhli topar şereketiň medeni äheňine eýerýär: “rivershli derýalar deňze akýar, sebäbi saklamak ukyby bar;Hormat, dostlukly, öz-özüňi terbiýelemek we seresaplylyk bilen hereket etmek ”Kärhananyň topary çalt ösýär.

Nanjing Huaruide Logistic Equipment Co., Ltd."Akylly Logistika ulgamy enjamlary we şuňa meňzeş programma üpjünçiligi" merkezine esaslanyp, derman / himiýa, içgi we iýmit, öý we elektrik enjamlary, ulag enjamlary, elektron söwda, harby we beýleki dürli pudaklarda dürli logistika çözgütlerini döretdik.

Kompaniýanyň telekeçilik topary köp ýyllap awtomatlaşdyrylan logistika pudagy bilen meşgullanýan uly ýaşly adamlardan ybarat.Olaryň hemmesiniň akylly taslamany meýilleşdirmekde, önümçilikde, elektrik gözegçiliginde, kompýuter programmasyny işläp düzmekde we taslamany dolandyrmakda gaty uly üstünlikleri bar.Teamhli topar şereketiň medeni äheňine eýerýär: “rivershli derýalar deňze akýar, sebäbi saklamak ukyby bar;Hormat, dostlukly, öz-özüňi terbiýelemek we seresaplylyk bilen hereket etmek ”Kärhananyň topary çalt ösýär.

Kompaniýa döredilende, gözleg we gözleg merkezini dörederdik, içerde we daşary ýurtda ösen logistika tehnologiýasyny işjeň ornaşdyrarys we özleşdirerdik.Günorta-gündogar uniwersiteti, Nanjing Aerokosmos we Aeronawtika Uniwersiteti, Hefei Tehnologiýa Uniwersiteti we beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlyk etmek bilen, kärhana her ýyl ylmy gözleg üçin girdejisiniň 10% -inden az bolmadyk bölegini sarp edýär, indi bolsa bar. garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklarynyň onlarçasy.

Kompaniýa gaty gowy ösýär we senetçi ruhuna ygrarly bolmak bilen bazarda tanalýar: “Iň az, tenon bilen mortisiň arasynda boşluk ýok;Iň ýokary talap boýunça hil we hyzmat aldawsyzdyr ”.Aýratynlyk önümlerimiz, şol sanda çäklendirilmeýär: ýokary tizlikli staker kran, akylly gatnaw, dört okly robotlar, akylly özüni tanamak ulgamy, sortlaşdyrma, elektrik we programma üpjünçiligi uzakdan görünýän anyklaýyş ulgamy, WCS, WMS we ş.m.